РЕВМАТОЛОГИЯ : 2018 : БРОЙ 3

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
M. Иванова, Св. Димитров, Св. Христова, Ал. Димитров, Вл. Кадинов, Р. Стоилов. Сравнителни характеристики на болните с нерентгенографски аксиален спондилоартрит и анкилозиращ спондилит

ОБЗОРИ
Т. Сапунджиева, Р. Каралилова, А. Баталов.  Прецизна медицина в ревматологията
Т. Сапунджиева, Р. Каралилова, А. Маринков,  А. Баталов. Накъде след ремисията и ниската болестна активност
E. Кирилова, Т. Черкезов. Синдром на Фишър-Евънс и системен лупус еритематозус

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, E. Красимирова, Р. Стоилов. Клиничен случай на пациент с фамилна средиземноморска треска

 

CONTENTS

ORIGINAL ARTICLES
M. Ivanova, Sv. Dimitrov, Sv. Hristova, Al. Dimitrov, Vl. Kadinov, R. Stoilov. Comparative characteristics of patients with non-radiographic axial spondyloarthritis and ankylosing spondylitis

REVIEWS
T. Sapundzhieva, R. Karalilova, A. Batalov. Precise medicine in rheumatology
T. Sapundzhieva, R. Karalilova, A. Marinkov, A. Batalov. Remission and low disease activity achieved – what next?
E. Kirilova, T. Tcherkezov. Fisher-Evans syndrome and systemic lupus erythematosus

CASE REPORTS
Vl. Boyadzhieva, N. Stoilov, E. Krasimirova, R. Stoilov. Clinical case of patient with familial mediterranean fever

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2018 : БРОЙ 3

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2018 : БРОЙ 2

ОБЗОРИ
Ц. Георгиев, М. Иванова, Р. Стоилов. Клинични методи за оценка на пациенти с гонартроза
Д. Димов. Полимиалгия ревматика – сегашно състояние на терапевтичния проблем

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Ц. Георгиев, М. Иванова, Ц. Великова, Е. Куртева, М. Пенков, А. Милошов, Р. Стоилов. Корелации между магнитнорезонансната находка и серумните нива на хрущялен олигомерен матриксен протеин при пациенти с гонартроза: крос-секционно проучване
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Р. Стоилов, Г. Петрова. Проспективно проучване на качеството на живот и болестната активност на пациенти с ревматоиден артрит, лекувани със синтетични болестопроменящи антиревматични лекарствени продукти за период от една година

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Д. Фердинандов, Р. Стоилов. Клиничен случай на пациент с анкилозиращ спондилит и фрактури с множествена локализация, при установен аденом на паращитовидната жлеза

 

CONTENTS

REVIEWS
Tz. Georgiev, М. Ivanova, R. Stoilov. Clinical methods to evaluate patients with knee osteoarthritis
D. Dimov. Polymyalgia rheumatica – the present state of the therapeutic problem

ORIGINAL ARTICLES
Tz. Georgiev, M. Ivanova, T. Velikova, E. Kurteva, M. Penkov, A. Miloshov, R. Stoilov. The relation of MRI-detected structural damage and serum levels of cartilage oligomeric matrix protein in patients with knee osteoarthritis: a cross sectional study
Vl. Boyadzhieva, N. Stoilov, R. Stoilov, G. Petrova. Prospective study of the quality of life and disease activity of patients with rheumatoid arthritis treated with conventional synthetic disease-modifying
antirheumatic drugs over one year

CASE REPORTS
Vl. Boyadjieva, N. Stoilov, D. Ferdinandov, R. Stoilov. A case report of a patient with ankylosing spondylitis and multiple fractures, diagnosed with parathyroid adenoma

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2018 : БРОЙ 2

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2018 : БРОЙ 1

 


 

PDFСПИСАНИЕ РЕВМАТОЛОГИЯ : СЪДЪРЖАНИЕ : 2018 : БРОЙ 2 : Свали в PDF формат
PDFRHEUMATOLOGY : CONTENT : 2013 : ISSUE 2 : Download PDF

 

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2017 : БРОЙ 4

ОБЗОРИ
В. Прокопиев. GUNA нискодозирани цитокини – един съвременен подход в ревматологията с доказана ефикасност и безопасност
Н. Чилингирова, Н. Чилингиров. Странични ефекти от лекарственото лечение при рак на белия дроб
Д. Димов. Полимиалгия ревматика – сегашно състояние на диагностичния проблем
Н. Чилингирова, Н. Чилингиров. Фармакогеномика и лекарствена резистентност в онкологията

 

CONTENTS

REVIEWS
V. Prokopiev. GUNA Low Dose cytokines: a modern approach in rheumatology with proved efficacy and safety
N. Chilingirova, N. Chilingirov. Therapy related side effects in the treatment of lung cancer
D. Dimov. Polymyalgia rheumatica: the present state of the diagnostic problem
N. Chilingirova, N. Chilingirov. Pharmacogenetics and drug resistance in oncology

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2017 : БРОЙ 4