РЕВМАТОЛОГИЯ : 2012 : БРОЙ 4

Списание Ревматология : 2012 : Брой 4

СЪДЪРЖАНИЕ 

J. C. Jennette, R. J. Falk, P. A. Bacon, N. Basu, M. C. Cid, F. Ferrario, L. F. Flores-Suarez, W. L. Gross, L. Guillevin, E. C. Hagen, G. S. Hoffman, D. R. Jayne, C. G. M. Kallenberg, P. Lamprecht, C. A. Langford, R. A. Luqmani, A. D. Mahr, E. L. Matteson, P. A. Merkel, S. Ozen, C. D. Pusey, N. Rasmussen, A. J. Rees, D. G. I. Scott, U. Specks, J. H. Stone, K. Takahashi, R. A. Watts. Номенклатура на васкулитите, ревизирана на Международната чапълхилска консенсусна конференция, 2012 г.

ОБЗОРИ
В. Решкова, Р. Рашков, Д. Калинова и И. Миланов. Дегенерация на интервертебралния диск – мит или реалност
Ст. Кузманова. Автоантителата към цикличните цитрулинирани пептиди (АСРА) при ревматоидeн артрит − диагностична и прогностична роля
М. Панчовска-Мочева, М. Иванова и Р. Стоилов. Новости в патогенезата на остеоартрозата
Р. Шумналиева, С. Монов, Зл. Коларов и Р. Рашков. Резистин при ревматоиден артрит и други автоимунни
ревматични болести

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Д. Калинова, В. Ковальова, В. Решкова, Е. Иванова-Тодорова, Д. Кюркчиев и Р. Рашков. Връзка между антивирусни и миозит-свързани антитела сред група болни с автоимунен миозит
И. Шейтанов, Р. Рашков, Цв. Петранова, С. Монов, А. Баталов, П. Тодоров и Р. Несторова. Приложение на мускулно-скелетната сонография при болни с ревматоиден артрит (нашият опит)
В. Решкова, Р. Рашков, Д. Калинова и И. Миланов. Мястото на епидуралните апликации на метилпреднизолон при лечение на усложненията на дисковата дегенерация
Б. Богов, Р. Кръстева, Р. Джераси, М. Любомирова и А. Кундурджиев. Комбинирано лечение с кортико-стероиди, мелфалан и колхицин при пациенти с амилоидоза тип AL. Десетгодишно проследяване
М. Кръстанова, Д. Вачева, А. Мирчева и Кр. Стефанова. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при пациенти с полиартроза

НОМЕНКЛАТУРА НА ВАСКУЛИТИТЕ, РЕВИЗИРАНА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ЧАПЪЛХИЛСКА КОНСЕНСУСНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 2012 Г.1
J. C. Jennette, R. J. Falk, P. A. Bacon, N. Basu, M. C. Cid, F. Ferrario, L. F. Flores-Suarez, W. L. Gross, L. Guillevin, E. C. Hagen, G. S. Hoffman, D. R. Jayne, C. G. M. Kallenberg, P. Lamprecht, C. A. Langford, R. A. Luqmani, A. D. Mahr, E. L. Matteson, P. A. Merkel, S. Ozen, C. D. Pusey, N. Rasmussen, A. J. Rees, D. G. I. Scott, U. Specks, J. H. Stone, K. Takahashi, R. A. Watts

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2012 : БРОЙ 4

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2012 : БРОЙ 3

Списание Ревматология : 2012 : Брой 3

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ

С. Маринчева и Р. Рашков. Афламил – нестероидно противовъзпалително средство с добър профил на безопасност и ефикасност
В. Бояджиева, Р. Стоилов, Р. Рашков и Зл. Коларов. Oпиоидни аналгетици срещу нестероидни противовъзпалителни средства. Приложението им при лечение на болката при ревматичните заболявания
К. Икономова и А. Тончева. Клетъчна и молекулна структура на костта. Лабораторни показатели за изследване
К. Икономова. Нови насоки в лабораторната диагноза на остеоартрозата
В. Пейчева. Тромбоцитна активност и ревматични заболявания

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Е. Иванова-Тодорова, Д. Кюркчиев, С. Маринчева, Р. Рашков и И. Алтънкова. Изследване в сравнителен план на автоантитела, насочени срещу цитрулинирани пептиди (anti-CCP2 и anti-MCV антитела)
В. Решкова, Р. Рашков, Р. Несторова и Д. Калинова. Ефикасност и безопасност на инжекционния колаген GUNA MD при лечение на остеоартроза на колянна става

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2012 : БРОЙ 3

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2012 : БРОЙ 2

Списание Ревматология : 2012 : Брой 2

СЪДЪРЖАНИЕ

Лечение на ревматоиден артрит, насочено към постигане на определена цел: препоръки на международна работна група

ОБЗОРИ
И. Манолова, Е. Александрова, М. Иванова и Р. Стоилов. Роля на трансформиращия растежен фактор β1 в имунната регулация и автоимунитета
Зл. Коларов и Р. Несторова. Остеопороза и качество на костта – достижения, нови технологии, нововъзникнали въпроси и нерешени проблеми

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Д. Калинова, Е. Иванова-Тодорова, Д. Кюркчиев, И. Алтънкова и Р. Рашков. Сравнение на класификационните критерии на Bohan&Peter и Troyanov при група болни с миозит в българската популация
И. Манолова, М. Иванова, Р. Стоилов и С. Станилова. Пилотно проучване на асоциацията на промоторен полиморфизъм в гена за интерлевкин (IL)-12р40 и серумното ниво на IL-12p40 при анкилозиращ спондилит
Т. Троев, Х. Миланова и М. Георгиева. Физиотерапевтично и рехабилитационно лечение при синдром на Сьогрен

КАЗУИСТИКА
Д. Калинова, Д. Маринова, Я. Славова и Р. Рашков. Паранеопластичен дерматомиозит, асоцииран с белодробен карцином – описание на два клинични случая от практиката

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2012 : БРОЙ 2

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2012 : БРОЙ 1

Списание Ревматология : 2012 : Брой 1

СЪДЪРЖАНИЕ

Препоръки на ASAS/EULAR за лечение на анкилозиращ спондилит, актуализирани през 2010 г..

ОБЗОРИ
Р. Шумналиева и Зл. Коларов. Генетика в ревматологията
К. Яблански, Ст. Владева и П. Петрова. Венозно приложение на имуноглобулини при автоимунните заболявания – механизъм на действие
Д. Димов. Актуални възможности и перспективи на биологичните средства в лечението на системните васкулити I. Биологични средства при системните васкулити на малките съдове
Д. Калинова и Р. Рашков. Място на термографията в ревматологичната практика

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
И. Манолова, М. Иванова, Е. Александрова, Л. Митева, Р. Стоилов, Р. Рашков, С. Станилова и М. Гълъбова. Асоциативно проучване на функционален полиморфизъм в гена за трансформиращия растежен фактор-β1 при системен лупус еритематодес в българската популация

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2012 : БРОЙ 1