РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 4

Списание Ревматология : 2011 : Брой 4

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
Н. Николов, М. Панчовска и Зл. Коларов. Икономически анализи в ревматологията
Р. Шумналиева и Зл. Коларов. Епигенетика в ревматологията
В. Сарафян. Toll-like receptors в ревматологията – какво знаем, какво не знаем, на какво се надяваме
Н. Стоилов, Р. Рашков и Р. Стоилов. Антифосфолипиден синдром – исторически данни, етиология и патогенеза
С. Монов и Р. Рашков. Golimumab (Simponi) при пациенти с анкилозиращ спондилит
И. Шейтанов, Р. Рашков и Цв. Петранова. Cimzia – нова надеждна алтернатива за лечение на ревматоидния артрит

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
И. Груев и А. Тончева. Субклинична атеросклероза при пациенти с ревматоиден артрит
Св. Димитров, Т. Шивачева и Вл. Кадинов. Нашият опит с адалимумаб при лечение на възпалителни ставни заболявания
Р. Стоилов, М. Иванова, Н. Стоилов и С. Маринчева. Разходите за лечението на ревматоидния артрит, анкилозиращия спондилит и псориатичния артрит със синтетични и биологични болестопроменящи антиревматични лекарствени продукти през 2010 г. в Р. България

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 4

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 3

Списание Ревматология : 2011 : Брой 3

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
В. Миланова, А. Тончева, Н. Ивановска и П. Димитрова. Значение на експерименталните модели на ревматоиден артрит
Цв. Петранова и И. Шейтанов. Лечението на ревматоидния артрит през погледа на пациента


ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Д. Танев, Р. Робева, С. Андонова, М. Николова, М. Стойчева, A. Tомова, Ф. Куманов, А. Савов, Р. Рашков и Зл. Коларов. Системен lupus erythematosus и естроген-рецепторен полиморфизъм при българки
В. Решкова, Р. Рашков и И. Миланов. Оценка на зависимостта на прага на болката от концентрацията на невромедиатори в серума – адреналин, норадреналин и серотонин, при болни с фибромиалгия (положителни за IgG Epstein-Barr вирус)

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ / НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 3

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 2

Списание Ревматология : 2011 : Брой 2

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
Р. Шумналиева и Зл. Коларов.
Патогенетична роля на вируса на Epstein-Barr и на cytomegalovirus за възникване, поддържане и активиране на синовиалната възпалителна реакция при пациенти с ревматоиден артрит

Д. Танев, Р. Робева, А. Томова, Ф. Куманов, Р. Рашков и Зл. Коларов. Systemic lupus erythematosus и андрогени

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Д. Калинова и Р. Рашков. Анализ на нозологичната принадлежност на болните с мускулна патология в условията на стандартна ревматологична практика
М. Иванова, Р. Стоилов, М. Платиканова и И. Манолова. Пилотно проучване на серумните нива на TNF-α във връзка с клиничните и лабораторните параметри на болестната активност при българска популация от болни с анкилозиращ спондилит
Р. Рашков и Д. Калинова. Клинично протичане и имунологичен профил при болни с лекарствено индуциран лупус
Д. Вачева и М. Иванов. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при пациенти след фрактура на дисталния радиус


В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
И. Шейтанов, Р. Рашков, Цв. Петранова, С. Монов, А. Баталов и Р. Несторова
. Ултрасонография на малки стави – диагностични възможности

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 2

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 1

Списание Ревматология : 2011 : Брой 1

СЪДЪРЖАНИЕ

J. S. Smolen, R. Landewé, F. C. Breedveld, M. Dougados, P. Emery, C. Gaujoux-Viala, S. Gorter, R. Knevel, J. Nam, M. Schoels, D. Aletaha, M. Buch, L. Gossec, T. Huizinga, J. W. J. W. Bijlsma, G. Burmester, B. Combe, M. Cutolo, C. Gabay, J. Gomez-Reino, M. Kouloumas, T. K Kvien, E. Martin-Mola, I. McInnes, K. Pavelka, P. van Riel, M. Scholte, D. L. Scott, T. Sokka, G. Valesini, R. van Vollenhoven, K. L. Winthrop, J. Wong, A. Zink, D. van der Heijde.

Препоръки на EULAR за лечение на ревматоиден артрит със синтетични и биологични болестопроменящи антиревматични средства

ОБЗОРИ
Р. Шумналиева, Р. Рашков и Зл. Коларов. МикроРНК – нови биомаркери при автоимунните ревматични заболявания
И. Шейтанов, Р. Рашков и Цв. Петранова. Simponi (Golimumab) – нова възможност в лечението на възпалителните ставни заболявания
В. Миланова, А. Тончева, Н. Ивановска и П. Димитрова.
IL-17 и неутрофили в патологията на ревматоидния артрит

ПРЕПОРЪКИ НА EULAR ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ СЪС СИНТЕТИЧНИ И
БИОЛОГИЧНИ БОЛЕСТОПРОМЕНЯЩИ АНТИРЕВМАТИЧНИ СРЕДСТВА

J. S. Smolen, R. Landewé, F. C. Breedveld, M. Dougados, P. Emery, C. Gaujoux-Viala, S. Gorter, R. Knevel, J. Nam, M. Schoels, D. Aletaha, M. Buch, L. Gossec, T. Huizinga, J. W. J. W. Bijlsma, G. Burmester, B. Combe, M. Cutolo, C. Gabay, J. Gomez-Reino, M. Kouloumas, T. K Kvien, E. Martin-Mola, I. McInnes, K. Pavelka, P. van Riel, M. Scholte, D. L. Scott, T. Sokka, G. Valesini, R. van Vollenhoven, K. L. Winthrop, J. Wong, A. Zink, D. van der Heijde

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 1