РЕВМАТОЛОГИЯ : 2010 : БРОЙ 4

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
Б. Върбанова. Съвременна имуносупресивна и таргетна терапия в ревматологията – quo vadis
М. Казакова, В. Сарафян и Ан. Баталов. YKL-40 в ревматологията
М. Иванова, Р. Стоилов и И. Манолова. Остеоартроза – патофизиология и фармакологични средства за лечение
Зл. Коларов и Р. Несторова. Остеоартроза и качество на хрущяла – достижения, нови технологии, нововъзникнали въпроси и нерешени проблеми
Р. Рашков и Зл. Коларов. Кортикостероиди за локално приложение при остеоартроза
Д. Танев, Р. Робева, Ф. Куманов, Р. Рашков и Зл. Коларов. Systemic lupus erythematosus и естрогени
Д. Димов. Актуални възможности и перспективи, свързани с биологичните средства при синдрома на Sjögren

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
В. Решкова, Р. Рашков и Зл. Коларов. Изследване на болезнените точки при болни с фибромиалгия, лекувани с различни групи медикаменти

КАЗУИСТИКА
Здр. Каменов, Ем. Захариева, Р. Стоилов, В. Карамфилова и Вл. Христов. Синдром на Leri-Weill – преглед на литературата и описание на клиничен случай
Д. Калинова, М. Иванова, Р. Стоилов и Р. Рашков. Калциноза – рядка проява на дерматомиозит при възрастни

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2010 : БРОЙ 4

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2010 : БРОЙ 3

СЪДЪРЖАНИЕ

ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОСТЕОПОРОЗА И ОСТЕОАРТРОЗА
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ
НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

ОБЗОРИ
Й. Шейтанов и И. Шейтанов. Системата RANK/RANK-Ligand/Osteoprotegerin – прогрес в изучаването на костната биология. Denosumab – нова възможност за лечение на остеопорозата

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Л. Митева, И. Манолова, М. Иванова, Р. Стоилов, Р. Рашков и С. Станилова. Липса на асоциация между промоторния полиморфизъм –1082A/G в гена за интерлевкин-10 и
генетичното предразположение към системен lupus erythematosus
И. Груев и А. Тончева. Хронично ставно възпаление и субклинична атеросклероза – различното лице на рисковия пациент

ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОСТЕОПОРОЗА И ОСТЕОАРТРОЗА

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2010 : БРОЙ 3

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2010 : БРОЙ 2

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
Л. Сапунджиев и С. Ламбова. Съвременни възгледи за мястото на вискосуплементацията в терапевтичните схеми на остеоартроза с различна локализация
В. Решкова и Р. Рашков. Нови аспекти в лечението на фибромиалгията
Зл. Коларов и Р. Рашков. Лечение на болката при остеоартроза с конвенционални средства
С. Маринчева, Р. Рашков и Зл. Коларов. Автоинфламаторни синдроми. ІІ част. Общи принципи в патогенезата на автоинфламаторните синдроми

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
И. Груев и А. Тончева. Серумната пикочна киселина – маркер за развитието на субклинична атеросклероза при пациенти с възпалителни ставни заболявания
К. Николов, Е. Божикова и М. Балева. Фамилност и антифосфолипиден синдром
Д. Тонев, С. Радева и А. Тончева. Нефармакологично лечение на подострата и хронична болка при лумбосакрален синдром без радикулопатия – акупунктура спрямо физиотерапия
Д. Калинова. Миозит-специфични aвтоантитела и повишена секреция на IFN-γ при пациенти с идиопатични възпалителни миопатии
В. Решкова, Р. Рашков, Зл. Коларов и П. Бекярова. Ефект от специфичния механизъм на действие на Trazodone (Trittico) като самостоятелен представител от група SARI при болни с фибромиалгия

КАЗУИСТИКА

В. Пейчева, Л. Маринчев и Р. Рашков. Проблемен терапевтичен казус при пациентка с прогресивна системна склероза и туберкулоза

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2010 : БРОЙ 2

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2010 : БРОЙ 1

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
С. Маринчева, Р. Рашков и Зл. Коларов. Автоинфламаторни синдроми. І част. Определение, общи понятия и класификация
Зл. Коларов. Общоприети схващания за приложението на анти-TNF биологични средства в ревматологичната практика, въз основа на национални и международни консенсуси и указания
Р. П. Николов. Нежелани реакции, свързани с приложение на нестероидни противовъзпалителни лекарства и неопиоидни аналгетици

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Р. Стоилов и М. Иванова. Разходи за лечението на ревматоидния артрит с болестопроменящи антиревматични лекарствени продукти през 2009 г. в Р. България
К. Икономова, А. Тончева, П. Димитрова, В. Гюрковска и Н. Ивановска. Промени на sRANKL, TLR2 и TNF-α при пациенти с остеоартроза

КАЗУИСТИКА
Цв. Петранова, Ив. Шейтанов, С. Монов, А. Баталов и Р. Несторова. Приложение на мускулно-скелетната сонография при пациенти с периартрит на раменната става

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2010 : БРОЙ 1