РЕВМАТОЛОГИЯ : 2009 : БРОЙ 4

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ

Зл. Коларов и Р. Рашков. Лечение на болката при остеоартроза с конвенционални средства
Д. Калинова и Р. Рашков. Миозит-специфични и миозит-асоциирани антитела. Overlap myositis
Д. Калинова, Р. Рашков и Зл. Коларов. Тумор-асоциирани миозити

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
М. Иванова, И. Манолова, Р. Стоилов и К. Пеева. Влиянието на болестната активност и рентгенографската увреда на гръбнака върху физическата функция при анкилозиращ спондилит
И. Манолова, М. Иванова, Л. Митева, Р. Рашков, Р. Стоилов, М. Гълъбова и С. Станилова. Асоциация на полиморфизъм в промоторната област на гена за интерлевкин 12Р40 при системен lupus erythematosus

ПРЕВОДНИ СТАТИИ
М. Станчикова, Й. Ровенский, П. Масарик, К. Швик, Р. Ищок. Biomin H® в превенцията и лечението на остеопорозата

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2009 : БРОЙ 4

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2009 : БРОЙ 3

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ
А. Баталов. Бременност и ревматоиден артрит − планиране и лечение
А. Баталов, Р. Несторова, И. Шейтанов, Р. Стоилов, Цв. Петранова и С. Монов. 15 години артросонография в България − проблеми и надежди
Ил. Бойкинов. Нови проблеми в детската ревматология Б. Върбанова. Автоимунитет и неоплазии при имунодефицитни състояния. Съвременна имуносупресивна и таргетна терапия в ревматологията − quo vadis?
Св. Димитров, Т. Шивачева, Сн. Горева и Вл. Кадинов. Нашият опит с адалимумаб при лечение на възпалителни ставни заболявания
Д. Димов. Актуални възможности и перспективи на биологичните средства при по-редките системни съединителнотъканни заболявания
М. Иванова, Р. Стоилов и И. Манолова. Физическа функция и свързано със здравето качество на живот на българските пациенти с анкилозиращ спондилит
Д. Карастатев и Д. Петкова. Системна склеродермия − можем ли да подобрим прогнозата?
Зл. Коларов. Нови биологични средства в медицинската практика
Зл. Коларов. Принципи на анаболната стратегия при лечение на остеопорозата − Teriparatide [human parathyroid hormone (1-34)]
Ст. Кузманова. Интраартикуларна TNF-α блокада при резистентен на лечение моноартрит
С. Ламбова и U. Müller-Ladner. Капиляроскопска картина и имунологичен профил при болни със системен lupus erythematosus
С. Ламбова и U. Müller-Ladner. Роля на капиляроскопията в ревматологията − резултати от проект на EULAR 2009
Д. Михайлова. Системен lupus erythematosus в детската възраст – диагностични и терапевтични предизвикателства
Д. Михайлова и Ст. Стефанов. Безопасност и ефективност на Etanercept при лечение на ювенилен идиопатичен артрит
И. Момчева, Св. Христова, В. Симеонова, Ст. Тодоров, Св. Димитров, Сн. Горева и Вл. Кадинов. Ефекти на интравенозното приложение на иломедин при болни с феномен на Raynaud − шестмесечно проследяване
Р. Несторова, В. Пейчева, Е. Наредо, Е. Филипучи, Н. Маринова, С. Монов, Ц. Петранова, И. Шейтанов, А. Баталов, П. Бекярова, К. Гърбева, Л. Маринчев и И. Тончева. Артросонографски сравнителен анализ на най-честите кристални артропатии с ангажиране на раменна става
Р. Несторова, Е. Хайвазов, Р. Халваджиян, Е. Наредо, Н. Маринова, И. Шейтанов, Ц. Петранова, С. Монов, К. Гърбева, П. Бекярова, Л. Маринчев и А. Баталов. Калцификати в областта на раменната става и свързаните с тях усложнения − значимост на ставната ултрасонография за раменната артроскопия
Р. Несторова, Л. Маринчев, Р. Рашков и Зл. Коларов. Едногодишен опит със золедронат при лечение на постменопаузална остеопороза
В. Пейчева и Д. Димитрова. Enbrel – възможност и реалност
Р. Рашков и В. Решкова. Проследяване на ефекта от приложението на пулс-терапии с метилпреднизолон и циклофосфамид при болни с неврологични прояви на системен lupus erythematosus
Л. Сапунджиев. Мястото на вискосуплементацията в терапевтичните схеми при остеоартроза с различна локализация
П. Солаков и Ст. Кузманова. Биологичните средства при ревматоиден артрит – полза и рискове
В. Тодорова, Хр. Димитров, Л. Чочкова, Ив. Стоев, и Т. Шмилев. Имуномодулираща терапия с интравенозен имуноглобулин при системна форма на ювенилен хроничен артрит
И. Шейтанов, Цв. Петранова, С. Монов и В. Пейчева. Приложение на мускулно-скелетната ултрасонография при болни с остеоартроза на колянната става
Й. Шейтанов и И. Шейтанов. Лечение на ревматоидния артрит с Methotrexate − какво още трябва да знаем?

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ – ПОСТЕРНА СЕСИЯ
М. Генева-Попова, Ст. Алиманска, Н. Стайкова и Ст. Кузманова. Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDQ) при болни с дифузна идиопатична скелетна хиперостоза
Р. Греченлиева и Цветкова. Лекарствена терапия на ревматичните болести по време на бременност и през пуерпериума
Р. Каралилова, А. Баталов и Р. Несторова. Връзка между клиничната оценка на ставите на ръцете при ревматоиден полиартрит и ултрасонографското изследване по воларната им повърхност
Р. Каралилова, А. Баталов и Р. Несторова. Сравнение между клиничните и Power Doppler данните за синовит при пациенти с ревматоиден артрит
С. Ламбова и U. Müller-Ladner. Капиляроскопия на стъпалата при прогресивна системна склероза − „казва” ли повече в сравнение с тази на ръцете?
С. Ламбова и U. Müller-Ladner. Капиляроскопска картина при възпалителни ставни заболявания
С. Ламбова и U. Müller-Ladner. Капиляроскопска картина при първична фибромиалгия
С. Ламбова, W. Hermann и U. Müller-Ladner. Нашият опит с капиляроскопската картина при паранеопластичен феномен на Raynaud − представяне на три случая
И. Манолова, М. Иванова, Л. Митева, Р. Рашков, Р. Стоилов, М. Гълъбова и С. Станилова. Асоциации на полиморфизми в IL-12B гена при болни със системен lupus erythematosus
Д. Монова, Т. Тодоров, В. Минкова, К. Майнхард, Д. Дойчинов и С. Монов. Хистоморфологични особености на лупусните нефрити
Р. Несторова, Е. Наредо, И. Шейтанов, С. Монов, Ц. Петранова, Н. Маринова, К. Гърбева и А. Баталов. Сонографски методи за оценка на subacromial impingement
М. Панчовска-Мочева и Ф. Мартинова. Имунни отклонения при пациентка след in vitro фертилизация и съпътстваща фамилност на ревматичните заболявания
В. Пейчева, Ив. Шейтанов и М. Иванова. Aclasta – класика и бъдеще
Цв. Петранова, И. Шейтанов, С. Монов и Р. Несторова. Приложение на мускулно-скелетната сонография при пациенти с периартрит на раменна става
Л. Сапунджиев. Бурсити на b. trochanterica, b. iliopectinea и ischioglutealis при дегенеративни и възпалителни заболявания на тазобедрената става – честота, диагностика, поведение
Л. Сапунджиев. Възможности на артросонографията в диагностиката и диференциалната диагноза при патология на рамото (преглед на литературата и представяне на клинични
случаи)
Л. Сапунджиев и С. Елефтериадис. Поплитеални кисти при дегенеративните и възпалителните заболявания на колянната става − честота, диагностика, поведение
Л. Сапунджиев и С. Ламбова. Възможности на артросонографията за диференциална диагноза на патология на тазобедрената става (преглед на литературата и представяне на клинични случаи)
Г. Славчева. Възможност за лечение на болестта на Paget с аминобифосфоната Ibandronat
А. Тончева, К. Икономова и Н. Ивановска. Увеличени серумни нива на разтворимия лиганд на рецепторния активатор на нуклеарния фактор капа-β (sRANKL) и неговата експресия при два миши модела и при хора с остеоартроза
Св. Христова, Св. Димитров, Т. Шивачева и Вл. Кадинов. Ефективност и профил на безопасност на Arcoxia при пациенти с подагра
Св. Христова, Сн. Горева, Ив. Иванов, И. Момчева, Св. Димитров и Вл. Кадинов.
Костноминерална плътност при възпалителни и дегенеративни ставни заболявания − опит на Клиниката по ревматология, МУ − Варна

ОБЗОРИ

Зл. Коларов и Р. Рашков. Патогенетична роля на интерлевкин-1 при остеоартроза З. Каменов и Зл. Коларов. Остеопороза при мъжа
Й. Шейтанов и И. Шейтанов. Лечение на ревматоидния артрит с Methotrexate − какво още трябва да знаем?
Д. Калинова и Р. Рашков. Миозит с включвания

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

В. Йорданова. Демографска и клинична характеристика на болните със системна прогресивна склероза (склеродермия), лекувани в Клиниката по кардиология и ревматология на ВМИ − Плевен, за петгодишен период

КАЗУИСТИКА
И. Шейтанов, Цв. Петранова, С. Монов, В. Пейчева, А. Баталов и Р. Несторова. Приложение на мускулно-скелетната ултрасонография при болни с остеоартроза на колянната става

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2009 : БРОЙ 3

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2009 : БРОЙ 2

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
Зл. Коларов. Биологични средства за повлияване на TNF-α при ревматоиден артрит
Д. Димов. Нови познания за хиперурикемията и подаграта
С. Монов и Д. Монова. Системен lupus erythematosus – нови специфични терапевтични агенти
С. Монов и Д. Монова. Специфични В-клетъчни таргетни терапевтични агенти при системен lupus erythematosus
Зл. Коларов и Р. Рашков. Променящи болестната активност средства при остеоартроза
Р. Рашков и Зл. Коларов. Нови лечебни методи и средства при остеоартроза

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2009 : БРОЙ 2

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2009 : БРОЙ 1

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
Зл. Коларов. Биологични средства за повлияване на В-лимфоцитите при ревматоидния артрит
Р. Стоилов, М. Иванова и И. Манолова. Антифосфолипиден синдром и атеросклероза
К. Яблански, Зл. Коларов и С. Владева. Механизми на фиброзата при системна прогресивна склеродермия
Д. Димов. Актуални аспекти на диагностиката на подаграта
К. Николов и М. Балева. ANCA при диагнозата на синдрома на Churg-Strauss

ЛЕКАРСТВЕНА ТЕРАПИЯ
Зл. Коларов. Rituximab (MabThera) – биологично средство с уникален механизъм на действие
Зл. Коларов. Приложение на Rituximab (MabThera) в ревматологичната практика

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2009 : БРОЙ 1