РЕВМАТОЛОГИЯ : 2017 : БРОЙ 2-3

Р. Стоилов, Р. Рашков, Зл. Коларов, Ат. Баталов, С. Монов, Ив. Шейтанов, Л. Маринчев, Б. Опаранов, Д. Янева, Б. Борисов. Допълнение на консенсуса на БНДР за лечение на ревматоиден артрит


ОБЗОРИ
Г. Василев, М. Иванова, Р. Стоилов, Д. Кюркчиев. Мезенхимни стволови клетки в патогенезата на ревматоидния артрит

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Г. Петрова, С. Стефанов, Р. Стоилов. Съвременни методики за оценка на здравнообусловеното качество на живот при пациенти с ревматоиден артрит

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Е. Красимирова, К. Тумангелова-Юзеир, Е. Иванова-Тодорова, Г. Василев, Ц. Великова, Д. Калинова, Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Р. Стоилов, Р. Рашков, Д. Кюркчиев. Склеродерма-специфични автоантитела при пациенти с прогресивна системна склероза и атипичен ход на протичане на болестта – клинични случаи
А. Буева, Ст. Стефанов, М. Ганева. Бъбречна амилоидоза при дете с фамилна средиземноморска треска

 

CONTENTS

R. Stoilov, R. Rashkov, Zl. Kolarov, At. Batalov, S. Monov, Iv. Sheitanov, L. Marinchev, B. Oparanov, D. Yaneva, B. Borisov. Addendum to BSSR consensus on the treatment of rheumatoid arthritis

REVIEWS
G. Vasilev, M. Ivanova, R. Stoilov, D. Kyurkchiev. Mesenchymal stem cells in pathogenesis of rheumatoid arthritis

ORIGINAL ARTICLES
Vl. Boyadjieva, N. Stoilov, G. Petrova, S. Stefanov, R. Stoilov. Modern methods for assessing health-related quality of life in patients with rheumatoid arthritis

CASE REPORTS
E. Krasimirova, K. Tumangelova-Yuzeir, E. Ivanova-Todorova, G. Vasilev, Ts. Velikova, D. Kalinova, Vl. Boyadzhieva, N. Stoilov, R. Stoilov, R. Rashkov, D. Kyurkchiev. Scleroderma-specific autoantibodies in patients with systemic sclerosis and atypical clinical course – case reports
A. Boueva, St. Stefanov, M. Ganeva. A clinical case of renal amyloidosis in a child with familial Mediterranean fever

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2017 : БРОЙ 2-3

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2017 : БРОЙ 1

СЪДЪРЖАНИЕ


ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
НАУЧНА ПРОГРАМА
РЕЗЮМЕТА – УСТНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РЕЗЮМЕТА – ПОСТЕРНА СЕСИЯ
АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ


CONTENTS

WELCOME SPEECH
ORGANISING COMMITTEE
GENERAL INFORMATION
SCIENTIFIC PROGRAM
ABSTRACTS – ORAL PRESENTATION
ABSTRACTS – POSTER SESSION
INDEX

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2016 : БРОЙ 4

ОБЗОРИ
Цв. Георгиев, Р. Дачева, М. Иванова, Р. Стоилов, Р. Рашков. Мястото на автоложната, богата на тромбоцити плазма в лечението на гонартроза

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
М. Иванова, Вл. Бояджиева, Т. Кундурджиев, Н. Стоилов, Ал. Димитров, Н. Димитров, Р. Стоилов. Връзка между фрактурния риск, оценен чрез FRAX, и костните параметри от DXA скенирането при анкилозиращ спондилит
Д. Калинова, А. Копчев, С. Николаева, Р. Рашков. Автоимунен миозит – хистологични промени в кожа и напречно набразден мускул

 

CONTENTS

REVIEWS
Ts. Georgiev, R. Dacheva, M. Ivanova, R. Stoilov, R. Rashkov. The place of autologous platelet-rich plasma in the treatment of knee osteoarthritis: A systemic review

ORIGINAL ARTICLES
M. Ivanova, Vl. Boyadzhieva, T. Kundurdzhiev, N. Stoilov, Al. Dimitrov, N. Dimitrov, R. Stoilov. Associations between fracture risk probabilities assessed by FRAX tool and bone parameters obtained by DXA imaging in ankylosing spondylitis
D. Kalinova, A. Kopchev, S. Nikolaeva, R. Rashkov. Autoimmune myositis – histological features in the skin and muscle biopsies

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2016 : БРОЙ 4

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2016 : БРОЙ 3

ОБЗОРИ
М. Желязкова, П. Тодоров, В. Попова, М. Иванова и А. Баталов. Лечение с тромбоцит-богата плазма – предполагаеми фактори, определящи ефективността на лечение при първична гонартроза
Т. Сапунджиева, Р. Каралилова и А. Баталов. Ремисия при ревматоиден артрит и място на мускулно-скелетната ултрасонография

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Цв. Йонева, Я. Здравкова и Р. Рашков. ПАН и МПА – сравнителен анализ
М. Иванова, Р. Христова, Ж. Пешев, Р. Каралилова, В. Попова, А. Баталов и М. Краева. Артропатия при псориазис – псориатичен артрит или вторична подагра
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Р. Стоилов и Г. Петрова. Клинични методи за оценка на болестната активност и качеството на живот на пациентите с ревматоиден артрит

 

CONTENTS

REVIEWS

M. Zhelyazkova, P. Todorov, V. Popova, M. Ivanova and A. Batalov. Treatment with platelet rich plasma – supposed factors defining effectiveness in the treatment of primary knee osteoarthritis
T. Sapundjieva, R. Karalilova and A. Batalov. Remission in rheumatoid arthritis and role of musculoskeletal ultrasound

ORIGINAL ARTICLES
Ts. Yoneva, Y. Zdravkova and R. Rashkov. PAN & MPA – a comparative analysis
M. Ivanova, R, Hristova, Zh. Peshev, R. Karalilova, V. Popova, A. Batalov and M. Kraeva. Psoriatic arthropathy – psoriatic arthritis or secondary gout
Vl. Boyadjieva, N. Stoilov, R. Stoilov and G. Petrova. Clinical evaluation methods of disease activity and quality of life of patients with rheumatoid arthritis

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2016 : БРОЙ 3