РЕВМАТОЛОГИЯ : 2016 : БРОЙ 2

ОБЗОРИ
П. Селимов, А. Баталов, Е. Фиркова-Бернард, Р. Каралилова, В. Попова, М. Казакова, Н. Радева, Д. Ганичев и М. Ахмедов. Ревматоиден артрит, орален микробиом и пародонтит
Цв. Георгиев, Р. Стоилов, М. Пенков, М. Иванова и Ан.Трифонов. Рентгенографски методи за оценка на гонартроза
Д. Танев, Р. Робева, Ф. Куманов, Р. Рашков и Зл. Коларов. Systemic lupus erythematosus и пролактин

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Е. Красимирова, Д. Калинова, Ц. Великова, К. Тумангелова-Юзеир, Е. Иванова-Тодорова, В. Решкова, А. Копчев, Р. Рашков и Д. Кюркчиев. Разширен имунологичен панел в диагностиката на прогресивна системна склероза

 

CONTENTS

REVIEWS
P. Selimov, A. Batalov, E. Firkova-Bernard, R. Karalilova, V. Popova, M. Kazakova, N. Radeva, D. Ganichev and M. Ahmedov. Rheumatoid arthritis, oral microbiome and periodontitis
Ts. Georgiev, R. Stoilov, M. Penkov, M. Ivanova and An.Trifonov. Radiographic assessment of knee osteoarthritis
D. Tanev, R. Robeva, Ph. Kumanov, R. Rashkov and Zl. Kolarov. Systemic lupus erythematosus and prolactin

ORIGINAL ARTICLES
E. Krasimirova, D. Kalinova, Ts. Velikova, K. Tumangelova-Yuzeir, E. Ivanova-Todorova, V. Reshkova, A. Kopchev, R. Rashkov and D. Kyurkchiev. A wide immunological profile in the diagnosis of progressive systemic sclerosis

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2016 : БРОЙ 2

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2016 : БРОЙ 1

СЪДЪРЖАНИЕ


ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
НАУЧНА ПРОГРАМА
РЕЗЮМЕТА – УСТНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РЕЗЮМЕТА – ПОСТЕРНА СЕСИЯ
АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ


CONTENTS

WELCOME SPEECH
ORGANISING COMMITTEE
GENERAL INFORMATION
SCIENTIFIC PROGRAM
ABSTRACTS – ORAL PRESENTATION
ABSTRACTS – POSTER SESSION
INDEX

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2015 : БРОЙ 3

ОБЗОРИ
Цв. Йонева и Р. Рашков. Rituximab при лечението на ANCA-асоциираните васкулити
Е. Христов, И. Първова, Зл. Димитрова, Р. Стоилов и С. Огнянов. Оценка на здравните технологии.
Заинтересовани страни и оценка на клиничната ефективност (Част I)

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Цв. Георгиев, Р. Стоилов и Г. Петрова. Лечение на пациентите с ревматоиден артрит. Възможности и ползи от прилагане на фармакоикономическия анализ разход-ефективност

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Н. Стоилов, Вл. Бояджиева, Р. Стоилов, Р. Джераси, М. Николова, Е. Андреев, М. Стоянова, Вл. Миленова, А. Илиев, Б. Богов, М. Любомирова, М. Георгиев, К. Давидов, Ч. Славов, Б. Милев, В. Добринов и Д. Петков. Болест на Ormond в ревматологичната практика

 

 

CONTENTS

REVIEWS
Ts. Yoneva and R. Rashkov. Rituximab in treatment of ANCA-associated vasculitis
Е. Hristov, I. Parvova, Zl. Dimitrova, R. Stoilov and S. Ognyanov. Health technology assessment. stakeholders and clinical effectiveness assessment (Part I)

ORIGINAL ARTICLES
Vl. Boyadzhieva, N. Stoilov, Tsv. Georgiev, R. Stoilov and G. Petrova. How to treat patients with rheumatoid arthritis? Opportunities and benefits of the implementation of a pharmacoeconomic cost–effectiveness analysis

CASE REPORTS
N. Stoilov, Vl. Boyadzhineva, R. Stoilov, R. Djerassi, M. Nikolova, E. Andreev, M. Stoyanova, Vl. Milenova, A. Iliev, B. Bogov, M. Ljubomirova, M. Georgiev, K. Davidov, Ch. Slavov, B. Milev, B. Dobrinov and D. Petkov. Ormond’s disease in rheumatology practice

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2015 : БРОЙ 3

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2015 : БРОЙ 2

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ

Цв. Йонева, Я. Здравкова и Р. Рашков. Васкулити – съвременна класификация и диагноза
Д. Димов. Status praesens на иновативните лекарствени средства за подагра и хиперурикемия
В. Шумналиева-Иванова, И. Танев, А. Оскар, Я. Здравков, A. Телчарова, Р. Шумналиева, С. Монов и Р. Рашков. Хлороквинова и хидроксихлороквинова ретинопатия – нови препоръки за мониториране
И. Първова, Е. Христов, Р. Рашков и И. Гетов. Значение на съпътстващата употреба на метотрексат за ефикасността, безопасността и имуногенността на биологичното лечение при ревматоиден артрит

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Д. Танев, С. Андонова, Р. Робева, A. Tомова, Ф. Куманов, А. Савов, Р. Рашков и Зл. Коларов. Витамин D-рецепторен BsmI полиморфизъм при жени със системен лупус еритематозус    52

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Д. Калинова, А. Копчев, В. Решкова и Р. Рашков. Клиничен случай на болен със синдром на Moschkovitz (тромботична тромбоцитопенична пурпура, TTP синдром) и левкоцитоклазичен васкулит в детска възраст и остра възпалителна демиелинизираща полирадикулоневропатия (синдром на Guillain-Barre), протичащa с възходяща парализа тип Landry и трансверзален миелит в зряла възраст

 

CONTENTS

REVIEWS

Ts. Yoneva, Y. Zdravkova and R. Rashkov. Contemporary Classifications of the Systemic Vasculitides
D. Dimov. Actual state of the innovative drugs for gout and hyperuricemia
V. Shumnalieva-Ivanova, I. Tanev, A. Oscar, Y. Zdravkov, A. Telcharova, R. Shumnalieva, S. Monov and R. Rashkov. Chloroquine and Hydroxychloroquine Retinopathy – new recommendations for monitoring
I. Parvova, Е. Hristov, R. Rashkov and I. Getov. Significance of concomitant use of Methotrexate for efficacy, safety and immunogenicity of the biological treatment for rheumatoid arthritis     42

ORIGINAL ARTICLES

D. Tanev, S. Andonova, R. Robeva, A. Tomova, Ph. Kumanov, A. Savov, R. Rashkov and Zl. Kolarov. VDR BsmI polymorphism in women with systemic lupus erythematosus    52

CASE REPORTS

D. Kalinova, A. Kopchev, V. Reshkova and R. Rashkov. A clinical case of a patient with Moschkovitz syndrome (thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP syndrome) and leukocytoclastic vasculitis in the childhood and acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (Guillaine-Barre syndrome) presenting with Landry’s acute flaccid (ascending) paralysis and transverse myelitis in the elderly

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2015 : БРОЙ 2