РЕВМАТОЛОГИЯ : 2014 : БРОЙ 3 и 4

Списание Ревматология : 2014 : Брой 3 и 4

ОБЗОРИ
Д. Димов. Актуални възможности и перспективи на биологичните средства в лечението на системните васкулити 
II. Биологични средства при артериита на Takayasu

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Р. Стоилов и Г. Петрова. Анализ на разходите за лечението на ревматоидни заболявания с биологични болестопроменящи антиревматични лекарствени продукти през периода 2009-2013 г. в България
Р. Рашков, Цв. Йонева, Я. Здравкова, Ж. Нейкова и П. Ерменчева. Клинични и имунологични характеристики на болните със системен лупус и връзката им с клиничната активност по данни от регистъра  на болните със СЛЕ в България
Цв. Йонева, Я. Здравкова, Д. Калинова, Е. Иванова, Д. Кюркчиев и Р. Рашков. Едногодишен клиничен опит с белимумаб при пациенти със системен лупус еритематозус

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Д. Калинова, A. Копчев, E. Иванова-Тодорова, Цв. Младенова, В. Решкова, Д. Димитрова, Д. Кюркчиев и Р. Рашков. Хроничен рецидивиращ ANCA-асоцииран васкулит (грануломатоза на Вегенер) с тежко белодробно ангажиране, повлияващ се от анти-CD20 моноклонална терапия с Rituximab
Д. Калинова, В. Стойнова, П. Кратунков, В. Решкова и Р. Рашков. Артериит на Takayasu – грануломатозен васкулит, асоцииран с туберкулозна инфекция при два млади мъже
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Р. Стоилов и Т. Кунева. Клиничен случай на пациент с ревматоиден артрит след прекаран вирусен енцефалит по време на лечение с тоцилизумаб

 


CONTENTS

REVIEWS

D. Dimov. Actual possibilities and perspectives of biologic agents in the treatment of systemic vasculitides
II. Biologic agents in Takayasu arteritis

ORIGINAL ARTICLES

Vl. Boyadzhieva, N. Stoilov, R. Stoilov and G. Petrova. The cost of treatment of rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis with biological disease-modifying anti-rheumatic drugs in the period 2009-2011 in Bulgaria
R. Rashkov, Ts. Yoneva, Ya. Zdravkova, Zh. Nejkova and P. Ermencheva. Clinical and immunological characteristics of systemic lupus erythematosus patients and their relation to disease activity – data of the bulgarian sle registry
Ts. Yoneva, Ya. Zdravkova, D. Kalinova, E. Ivanova-Todorova, D. Kyurkchiev and R. Rashkov. Efficacy and Safety of Belimumab in Patients with Systemic Lupus Erythematosus – A One-Year Clinical Experience

CASES REPORTS

D. Kalinova, A. Kopchev, E. Ivanova-Todorova, Ts. Mladenova, V. Reshkova, D. Dimitrova, D. Kyurkchiev and R. Rashkov. Response of chronic, relapsing Wegener’s granulomatosis with severe pulmonary involvement to anti-CD20 monoclonal
antibody (Rituximab)
D. Kalinova, V. Stoinova, P. Kratunkov, V. Reshkova and R. Rashkov. Takayasu’s arteritis – a granulomatous vasculitis associated with tuberculosis infections in two young male patients
Vl. Boyadzhieva, N. Stoilov, R. Stoilov and T. Kuneva. A clinical case of a patient with rheumatoid arthritis after viral encephalitis, during treatment with tocilizumab

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2014 : БРОЙ 3 и 4

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2014 : БРОЙ 2

Списание Ревматология : 20143 : Брой 2

СЪДЪРЖАНИЕ 

ОБЗОРИ

Пл. Кинов. Епидемиология на тазобедрената артропластика
Цв. Георгиев, Р. Стоилов, Вл. Бояджиева и М. Иванова.
Хиалуронова киселина – исторически данни, класификация, механизъм на действие и съвременни препоръки

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

В. Манолов, В. Паскалева-Пейчева, М. Велизарова, С. Хаджидекова, В. Василев и К. Цачев.
Нови възможности за диагностика на анемия при ревматоиден артрит

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Д. Калинова, Д. Маринова, Р. Решкова, Я. Славова и Р. Рашков. Паранеопластичен миастенен синдром на Lambert-Eaton при дребноклетъчен карцином на белия дроб с бавна прогресия
Д. Калинова, В. Решкова, E. Иванова-Тодорова, Д. Кюркчиев и Р. Рашков.
Нови миозит-специфични автоантитела, насочени срещу нуклеарен матриксен протеин (NXP-2) (анти-MJ) при болна с дерматомиозит
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Т. Кунева и Р. Стоилов.
Клиничен случай на хроничен хиперсензитивен пневмонит при професионална експозиция на органичен прах (кафе)


CONTENTS

REVIEWS

Pl. Kinov. Epidemiology of hip arthroplasty
Ts. Georgiev, R. Stoilov, Vl. Boyadzhieva and M. Ivanova.
Hyaluronic acid – historical data, classification, mechanism of action and recommendations

ORIGINAL ARTICLES

V. Manolov, V. Paskaleva-Peycheva, M. Velizarova, S. Hadjidekova, V. Vasilev and K. Tzatchev. New tools in diagnosis of anemia in rheumatoid arthritis


CASE REPORT

D. Kalinova, D. Marinova, R. Reshkova, Y. Slavova and R. Rashkov. Paraneoplastic Lambert-Eaton myasthenic syndrome associated with small-cell lung cancer with slow progression
D. Kalinova, V. Reshkova, E. Ivanova-Todorova, D. Kyurkchiev and R. Rashkov.
Autoantibodies to nuclear matrix protein (NXP-2) (anti-MJ) in an adult patient with dermatomyositis, characterized by marked calcinosis with “ulcerations”
Vl. Boyadzieva, N. Stoilov, T. Kuneva and R. Stoilov.
A clinical case of chronic hypersensitivity pneumonitis due to occupational exposure to organic dust (coffee)

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2014 : БРОЙ 2

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2014 : БРОЙ 1

Списание Ревматология : 2014 : Брой 1

СЪДЪРЖАНИЕ 

ОБЗОРИ

И. Първова, Р. Стоилов и Е. Христов. Подобни биологични лекарствени продукти – приложение
в ревматологията
П. Кинов, Р. Стоилов, Вл. Бояджиева, Л. Цветанов,
Н. Стоилов, М. Иванова и Д. Соколов. Диагностичен подход при аваскуларна некроза на феморалната глава при възрастни
Б. Върбанова и Д. Михайлова. „Пораства” ли ювенилният артрит?

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

М. Иванова, И. Манолова, Н. Димитров и Р. Стоилов. Полови различия при болните с анкилозиращ
спондилит в българската популация
М. Иванова, Р. Стоилов, Р. Рашков, Сп. Станилова и И. Манолова. Системен цитокинов профил при болни със системен лупус еритематодес: повишена продукция на проинфламаторни (Th1) и намалена продукция на имунорегулаторни (Тreg) цитокини

CONTENTS

REVIEWS
I. Parvova, R. Stoilov and Е. Hristov. Similar biological
medicinal products – application in rheumatology
P. Kinov, R. Stoilov, V. Boyadzhieva, L. Tzvetanov, N. Stoilov, M. Ivanova and D. Sokolov. Diagnostic approach in avascular necrosis of the femoral head in adults
B. Varbanova and D. Mihaylova. Does Juvenile Arthritis “grow up”?

ORIGINAL ARTICLES

M. Ivanova, I. Manolova, N. Dimitrov and R. Stoilov. Gender differences in ankylosing spondylitis in the Bulgarian population
M. Ivanova, R. Stoilov, R. Rashkov, S. Stanilova and I. Manolova. Systemic cytokine profile in patients with systemic lupus erythematosus: increased production of pro-inflammatory (Th1) and decreased production of immunoregulatory (Treg) cytokines

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2014 : БРОЙ 1

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2013 : БРОЙ 4

Списание Ревматология : 2013 : Брой 4

СЪДЪРЖАНИЕ 

ОБЗОРИ

М. Костуркова и Вл. Кадинов. Препоръки на acr за лечение на подагра, 2012 – системни нефармакологични терапевтични подходи при хиперурикемия
Р. Ганчева и Зл. Коларов. Бъбречни и сърдечно-съдови усложнения и атеросклеротичен риск при болни с хиперурикемия
Ц. Георгиев, М. Иванова и Р. Стоилов. Биомаркери при остеоартроза
В. Решкова. Псориатичен артрит – съвременен преглед

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

М. Иванова, Р. Стоилов, Р. Ганчева, Сп. Станилова и И. Манолова. Серумно ниво на TNF-α при ревматоиден артрит във връзка с болестната активност и провежданата терапия
В. Решкова и Р. Рашков. Болезнени точки и тяхната корелация с придружаващите клинични оплаквания при фибромиалгия
Ц. Петранова, И. Шейтанов, С. Монов, Р. Несторова и Р. Рашков. Оценка на КМП и трабекуларната костна микроархитектура при пациентки, провеждащи хронично лечение с глюкокортикоиди
С. Николова, В. А. Шатров и А. Л. Позняк. Диагностика и лечение на уреаплазмени инфекции с ефективни методи за насочено въвеждане на антибиотик в центъра на инфекцията

КАЗУИСТИКА

Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, М. Иванова, Р. Стоилов и М. Маринов. Случай на болна с мултиплен автоимунен синдром
С. Стефанов, Д. Авджиева, Р. Тинчева, И. Синигерска, Д. Захариев, Ю. Бъчварова и З. Тодорова. Лека форма на мукополизахаридоза тип ІV А

CONTENTS

REVIEWS

M. Kosturkova and Vl. Kadinov. 2012 ACR guidelines for gout treatment: system non-pharmacological therapeutic approaches in hyperuricemia
R. Gancheva and Zl. Kolarov. The kidney and cardiovascular complications and atherosclerotic risk in patients with hyperuricemia
Ts. Georgiev, R. Stoilov and M. Ivanova. Biomarkers in osteoarthritis
V. Reshkova. Psoriatic arthritis: a contemporary review

ORIGINAL ARTICLES

M. Ivanova, I. Manolova, R. Stoilov, R. Gancheva and Sp. Stanilova. Serum levels of TNF-α in patients with rheumatoid arthritis in relation to disease activity and therapy
V. Reshkova and R. Rashkov. Tender points and their correlation with accompanying clinical symptoms in fibromyalgia
Ts. Petranova, I. Sheytanov, S. Monov, R. Nestorova and R. Rashkov. Assessment of BMD and trabecular bone microarchitecture in women under chronic glucocorticoid treatment
S. Nikolova, V. A. Shatrov and A. L. Poznyak. Diagnosis and treatment of ureaplasma infections with effective methods of targeting antibiotic at the focus of infection

КАЗУИСТИКА

Vl. Boyadzhieva, N. Stoilov, M. Ivanova, R. Stoilov and M. Marinov. A patient with multiple autoimmune syndrome: a case report
S. Stefanov, D. Avdjieva, R. Tincheva, I. Sinigerska, D. Zahariev, J. Bachvarova and Z. Todorova. A mild form of mucopolysaccharidosis type IV A

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2013 : БРОЙ 4