РЕВМАТОЛОГИЯ : 2013 : БРОЙ 3

Списание Ревматология : 2013 : Брой 3

СЪДЪРЖАНИЕ 

ОБЗОРИ

Н. Николов, М. Панчовска и Зл. Коларов. Препоръки за поведение при ФМС в доболничната практика
М. Костуркова и Вл. Кадинов. Препоръки на acr за лечение и антиинфламаторна профилактика на острия подагрозен пристъп
П. Павлова, Н. Николов и Зл. Коларов. Adenuric – съвременно средство за лечение на подаграта
Р. Шумналиева, С. Монов, Зл. Коларов и Р. Рашков. Остеоартроза или остеоартрит
Л. Симеонов. Хирургично лечение на китката при пациенти с ревматоиден артрит – съвременни тенденции
Р. Ганчева, М. Иванова, Зл. Коларов, Р. Рашков и Р. Стоилов. Ефикасност на цертолизумаб пегол при аксиален  спондилоартрит, включително анкилозиращ спондилит –  резултати от клинични проучвания
Ц. Георгиев, М. Иванова и Р. Стоилов. Нови насоки в патогенетичните механизми на остеоартрозата

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
И. Манолова, М. Иванова, Н. Стоилов и М. Ганева. Повишено ниво на циркулиращия Interferon-gamma (IFN-γ)  при болни със системен лупус еритематодес с умерена и тежка болестна активност и при наличие на лупусен нефрит

CONTENTS

REVIEWS

N. Nikolov, M. Panchovska and Zl. Kolarov. Recommendations for behaviour towards  fms in prehospital practice
M. Kosturkova and Vl. Kadinov. ACR recommendations for treatment and antiinflammatory prophylaxis of acute  gouty arthritis
P. Pavlova, N. Nikolov and Zl. Kolarov. Adenuric – a modern agent for treating gout
R. Shumnalieva, S. Monov, Zl. Kolarov and R. Rashkova. Osteoarthrosis vs osteoarthritis
L. Simeonov. Surgical treatment of the patients with rheumatoid arthritis of the wrist – current concepts
R. Gancheva, M. Ivanova, Zl. Kolarov, R. Rashkov et R. Stoilov. Effectiveness of certolizumab pegol on axial spondyloarthritis including ankylosing spondylitis – results from clinical study
Ts. Georgiev, M. Ivanova and R. Stoilov. Recent trends in the pahogenic mechanism of osteoarthritis

ORIGINAL ARTICLES

I. Manolova, M. Ivanova, N. Stoilov and M. Ganeva. Elevated level of circulating Interferon-gamma (IFN-γ) in patients with systemic lupus erythematosus with moderate to severe disease activity and presence of lupus nephritis

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2013 : БРОЙ 3

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2013 : БРОЙ 2

Списание Ревматология : 2013 : Брой 2

СЪДЪРЖАНИЕ 

ОБЗОРИ

Н. Николов, М. Панчовска и Зл. Коларов. Обучението в ревматологията
Вл. Бояджиева, Р. Стоилов и Г. Петрова. Теоретични основи и значение на фармакоикономическите анализи в ревматологичната практика
И. Миланов, В. Решкова, Р. Рашков. Болки в гърба и кръста
В. Решкова, П. Павлова и Зл. Коларов. Фибромиалгичен синдром в доболничната практика

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Н. Николов, М. Панчовска и Зл. Коларов. Диспансерно наблюдение на ревматично болните в България
И. Манолова, М. Иванова, Вл. Бояджиева, М. Платиканова, Сп. Станилова и Р. Стоилов. Повишени серумни нива на IL-18 при болни с ревматоиден артрит и анкилозиращ спондилит
И. Шейтанов, Цв. Петранова, С. Монов, А. Баталов, Р. Несторова и Р. Рашков. Диагностични възможности на мускулно-скелетната сонография при подагра - нашият опит

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

С. Михайлова, Н. Гешева, П. Янкова, А. Михайлова, С. Стефанов и Е. Наумова. Развитие на общ вариабилен имунен дефицит при пациентка със системен лупус еритематозус

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2013 : БРОЙ 2

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2013 : БРОЙ 1

Списание Ревматология : 2013 : Брой 1

СЪДЪРЖАНИЕ 

ОБЗОРИ

Д. Калинова, В. Решкова, Е. Иванова, Д. Кюркчиев и Р. Рашков. Роля на автоантителата, ендотелната дисфункция и хемопоетичните стволови клетки в патогенезата на различните
васкулитни синдроми
К. Тумангелова-Юзеир, Е. Иванова-Тодорова и Д. Кюркчиев. Нелимфоидни имунорегулаторни клетки
Н. Стоилов, Я. Здравкова и Р. Рашков. Антифосфолипиден синдром – антитела и клиникоимунологични корелации
Н. Чилингирова. Роля на туморните маркери
Р. Ганчева и Зл. Коларов. Съвременни патогенетични концепции при подагра – метаболитна или автоинфламаторна болест?
И. Първова и Зл. Коларов. Приложение на хондроитин сулфат в клиничната практика за лечение на остеоартроза
С. Раденска-Лоповок, Б. Белов и О. Егорова. Паникулит без васкулит – клинико-морфологични аспекти на erythema nodosum и липодерматосклероза

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Н. Николов, М. Панчовска и Зл. Коларов. Структура на прегледите в доболничната ревматологична помощ за периода 2006-2011 г. в България
Н. Николов, М. Панчовска и Зл. Коларов. Резултати от анкета при 350 ревматично болни в България
Д. Калинова, Цв. Йонева, В. Стойнова, П. Кратунков и Р. Рашков. Васкулитът като извън-белодробна проява на туберкулоза
Р. Несторова, E. Naredo, Р. Рашков, Зл. Коларов, Р. Стоилов, Цв. Петранова, И. Шейтанов, С. Монов, M. Панчовска и А. Баталов. Сравнение на ефективността на депо-кортикостероид, аплициран в субакромиалната субделтоидна бурса под сонографски контрол и „на сляпо”, при пациенти с бурсит

ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Humira® (Adalimumab) на ABBOTT – първото биологично средство в Европейския съюз с данни, подкрепящи 10-годишно клинично приложение при ревматоиден артрит

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2013 : БРОЙ 1

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2012 : БРОЙ 4

Списание Ревматология : 2012 : Брой 4

СЪДЪРЖАНИЕ 

J. C. Jennette, R. J. Falk, P. A. Bacon, N. Basu, M. C. Cid, F. Ferrario, L. F. Flores-Suarez, W. L. Gross, L. Guillevin, E. C. Hagen, G. S. Hoffman, D. R. Jayne, C. G. M. Kallenberg, P. Lamprecht, C. A. Langford, R. A. Luqmani, A. D. Mahr, E. L. Matteson, P. A. Merkel, S. Ozen, C. D. Pusey, N. Rasmussen, A. J. Rees, D. G. I. Scott, U. Specks, J. H. Stone, K. Takahashi, R. A. Watts. Номенклатура на васкулитите, ревизирана на Международната чапълхилска консенсусна конференция, 2012 г.

ОБЗОРИ
В. Решкова, Р. Рашков, Д. Калинова и И. Миланов. Дегенерация на интервертебралния диск – мит или реалност
Ст. Кузманова. Автоантителата към цикличните цитрулинирани пептиди (АСРА) при ревматоидeн артрит − диагностична и прогностична роля
М. Панчовска-Мочева, М. Иванова и Р. Стоилов. Новости в патогенезата на остеоартрозата
Р. Шумналиева, С. Монов, Зл. Коларов и Р. Рашков. Резистин при ревматоиден артрит и други автоимунни
ревматични болести

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Д. Калинова, В. Ковальова, В. Решкова, Е. Иванова-Тодорова, Д. Кюркчиев и Р. Рашков. Връзка между антивирусни и миозит-свързани антитела сред група болни с автоимунен миозит
И. Шейтанов, Р. Рашков, Цв. Петранова, С. Монов, А. Баталов, П. Тодоров и Р. Несторова. Приложение на мускулно-скелетната сонография при болни с ревматоиден артрит (нашият опит)
В. Решкова, Р. Рашков, Д. Калинова и И. Миланов. Мястото на епидуралните апликации на метилпреднизолон при лечение на усложненията на дисковата дегенерация
Б. Богов, Р. Кръстева, Р. Джераси, М. Любомирова и А. Кундурджиев. Комбинирано лечение с кортико-стероиди, мелфалан и колхицин при пациенти с амилоидоза тип AL. Десетгодишно проследяване
М. Кръстанова, Д. Вачева, А. Мирчева и Кр. Стефанова. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при пациенти с полиартроза

НОМЕНКЛАТУРА НА ВАСКУЛИТИТЕ, РЕВИЗИРАНА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ЧАПЪЛХИЛСКА КОНСЕНСУСНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 2012 Г.1
J. C. Jennette, R. J. Falk, P. A. Bacon, N. Basu, M. C. Cid, F. Ferrario, L. F. Flores-Suarez, W. L. Gross, L. Guillevin, E. C. Hagen, G. S. Hoffman, D. R. Jayne, C. G. M. Kallenberg, P. Lamprecht, C. A. Langford, R. A. Luqmani, A. D. Mahr, E. L. Matteson, P. A. Merkel, S. Ozen, C. D. Pusey, N. Rasmussen, A. J. Rees, D. G. I. Scott, U. Specks, J. H. Stone, K. Takahashi, R. A. Watts

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2012 : БРОЙ 4