РЕВМАТОЛОГИЯ : 2012 : БРОЙ 1

Списание Ревматология : 2012 : Брой 1

СЪДЪРЖАНИЕ

Препоръки на ASAS/EULAR за лечение на анкилозиращ спондилит, актуализирани през 2010 г..

ОБЗОРИ
Р. Шумналиева и Зл. Коларов. Генетика в ревматологията
К. Яблански, Ст. Владева и П. Петрова. Венозно приложение на имуноглобулини при автоимунните заболявания – механизъм на действие
Д. Димов. Актуални възможности и перспективи на биологичните средства в лечението на системните васкулити I. Биологични средства при системните васкулити на малките съдове
Д. Калинова и Р. Рашков. Място на термографията в ревматологичната практика

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
И. Манолова, М. Иванова, Е. Александрова, Л. Митева, Р. Стоилов, Р. Рашков, С. Станилова и М. Гълъбова. Асоциативно проучване на функционален полиморфизъм в гена за трансформиращия растежен фактор-β1 при системен лупус еритематодес в българската популация

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2012 : БРОЙ 1

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 4

Списание Ревматология : 2011 : Брой 4

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
Н. Николов, М. Панчовска и Зл. Коларов. Икономически анализи в ревматологията
Р. Шумналиева и Зл. Коларов. Епигенетика в ревматологията
В. Сарафян. Toll-like receptors в ревматологията – какво знаем, какво не знаем, на какво се надяваме
Н. Стоилов, Р. Рашков и Р. Стоилов. Антифосфолипиден синдром – исторически данни, етиология и патогенеза
С. Монов и Р. Рашков. Golimumab (Simponi) при пациенти с анкилозиращ спондилит
И. Шейтанов, Р. Рашков и Цв. Петранова. Cimzia – нова надеждна алтернатива за лечение на ревматоидния артрит

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
И. Груев и А. Тончева. Субклинична атеросклероза при пациенти с ревматоиден артрит
Св. Димитров, Т. Шивачева и Вл. Кадинов. Нашият опит с адалимумаб при лечение на възпалителни ставни заболявания
Р. Стоилов, М. Иванова, Н. Стоилов и С. Маринчева. Разходите за лечението на ревматоидния артрит, анкилозиращия спондилит и псориатичния артрит със синтетични и биологични болестопроменящи антиревматични лекарствени продукти през 2010 г. в Р. България

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 4

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 3

Списание Ревматология : 2011 : Брой 3

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
В. Миланова, А. Тончева, Н. Ивановска и П. Димитрова. Значение на експерименталните модели на ревматоиден артрит
Цв. Петранова и И. Шейтанов. Лечението на ревматоидния артрит през погледа на пациента


ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Д. Танев, Р. Робева, С. Андонова, М. Николова, М. Стойчева, A. Tомова, Ф. Куманов, А. Савов, Р. Рашков и Зл. Коларов. Системен lupus erythematosus и естроген-рецепторен полиморфизъм при българки
В. Решкова, Р. Рашков и И. Миланов. Оценка на зависимостта на прага на болката от концентрацията на невромедиатори в серума – адреналин, норадреналин и серотонин, при болни с фибромиалгия (положителни за IgG Epstein-Barr вирус)

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ / НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 3

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 2

Списание Ревматология : 2011 : Брой 2

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
Р. Шумналиева и Зл. Коларов.
Патогенетична роля на вируса на Epstein-Barr и на cytomegalovirus за възникване, поддържане и активиране на синовиалната възпалителна реакция при пациенти с ревматоиден артрит

Д. Танев, Р. Робева, А. Томова, Ф. Куманов, Р. Рашков и Зл. Коларов. Systemic lupus erythematosus и андрогени

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Д. Калинова и Р. Рашков. Анализ на нозологичната принадлежност на болните с мускулна патология в условията на стандартна ревматологична практика
М. Иванова, Р. Стоилов, М. Платиканова и И. Манолова. Пилотно проучване на серумните нива на TNF-α във връзка с клиничните и лабораторните параметри на болестната активност при българска популация от болни с анкилозиращ спондилит
Р. Рашков и Д. Калинова. Клинично протичане и имунологичен профил при болни с лекарствено индуциран лупус
Д. Вачева и М. Иванов. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при пациенти след фрактура на дисталния радиус


В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
И. Шейтанов, Р. Рашков, Цв. Петранова, С. Монов, А. Баталов и Р. Несторова
. Ултрасонография на малки стави – диагностични възможности

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 2