РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 3

Списание Ревматология : 2011 : Брой 3

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
В. Миланова, А. Тончева, Н. Ивановска и П. Димитрова. Значение на експерименталните модели на ревматоиден артрит
Цв. Петранова и И. Шейтанов. Лечението на ревматоидния артрит през погледа на пациента


ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Д. Танев, Р. Робева, С. Андонова, М. Николова, М. Стойчева, A. Tомова, Ф. Куманов, А. Савов, Р. Рашков и Зл. Коларов. Системен lupus erythematosus и естроген-рецепторен полиморфизъм при българки
В. Решкова, Р. Рашков и И. Миланов. Оценка на зависимостта на прага на болката от концентрацията на невромедиатори в серума – адреналин, норадреналин и серотонин, при болни с фибромиалгия (положителни за IgG Epstein-Barr вирус)

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ / НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 3

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 2

Списание Ревматология : 2011 : Брой 2

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
Р. Шумналиева и Зл. Коларов.
Патогенетична роля на вируса на Epstein-Barr и на cytomegalovirus за възникване, поддържане и активиране на синовиалната възпалителна реакция при пациенти с ревматоиден артрит

Д. Танев, Р. Робева, А. Томова, Ф. Куманов, Р. Рашков и Зл. Коларов. Systemic lupus erythematosus и андрогени

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Д. Калинова и Р. Рашков. Анализ на нозологичната принадлежност на болните с мускулна патология в условията на стандартна ревматологична практика
М. Иванова, Р. Стоилов, М. Платиканова и И. Манолова. Пилотно проучване на серумните нива на TNF-α във връзка с клиничните и лабораторните параметри на болестната активност при българска популация от болни с анкилозиращ спондилит
Р. Рашков и Д. Калинова. Клинично протичане и имунологичен профил при болни с лекарствено индуциран лупус
Д. Вачева и М. Иванов. Медицинска рехабилитация и ерготерапия при пациенти след фрактура на дисталния радиус


В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
И. Шейтанов, Р. Рашков, Цв. Петранова, С. Монов, А. Баталов и Р. Несторова
. Ултрасонография на малки стави – диагностични възможности

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 2

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 1

Списание Ревматология : 2011 : Брой 1

СЪДЪРЖАНИЕ

J. S. Smolen, R. Landewé, F. C. Breedveld, M. Dougados, P. Emery, C. Gaujoux-Viala, S. Gorter, R. Knevel, J. Nam, M. Schoels, D. Aletaha, M. Buch, L. Gossec, T. Huizinga, J. W. J. W. Bijlsma, G. Burmester, B. Combe, M. Cutolo, C. Gabay, J. Gomez-Reino, M. Kouloumas, T. K Kvien, E. Martin-Mola, I. McInnes, K. Pavelka, P. van Riel, M. Scholte, D. L. Scott, T. Sokka, G. Valesini, R. van Vollenhoven, K. L. Winthrop, J. Wong, A. Zink, D. van der Heijde.

Препоръки на EULAR за лечение на ревматоиден артрит със синтетични и биологични болестопроменящи антиревматични средства

ОБЗОРИ
Р. Шумналиева, Р. Рашков и Зл. Коларов. МикроРНК – нови биомаркери при автоимунните ревматични заболявания
И. Шейтанов, Р. Рашков и Цв. Петранова. Simponi (Golimumab) – нова възможност в лечението на възпалителните ставни заболявания
В. Миланова, А. Тончева, Н. Ивановска и П. Димитрова.
IL-17 и неутрофили в патологията на ревматоидния артрит

ПРЕПОРЪКИ НА EULAR ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ СЪС СИНТЕТИЧНИ И
БИОЛОГИЧНИ БОЛЕСТОПРОМЕНЯЩИ АНТИРЕВМАТИЧНИ СРЕДСТВА

J. S. Smolen, R. Landewé, F. C. Breedveld, M. Dougados, P. Emery, C. Gaujoux-Viala, S. Gorter, R. Knevel, J. Nam, M. Schoels, D. Aletaha, M. Buch, L. Gossec, T. Huizinga, J. W. J. W. Bijlsma, G. Burmester, B. Combe, M. Cutolo, C. Gabay, J. Gomez-Reino, M. Kouloumas, T. K Kvien, E. Martin-Mola, I. McInnes, K. Pavelka, P. van Riel, M. Scholte, D. L. Scott, T. Sokka, G. Valesini, R. van Vollenhoven, K. L. Winthrop, J. Wong, A. Zink, D. van der Heijde

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2011 : БРОЙ 1

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2010 : БРОЙ 4

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
Б. Върбанова. Съвременна имуносупресивна и таргетна терапия в ревматологията – quo vadis
М. Казакова, В. Сарафян и Ан. Баталов. YKL-40 в ревматологията
М. Иванова, Р. Стоилов и И. Манолова. Остеоартроза – патофизиология и фармакологични средства за лечение
Зл. Коларов и Р. Несторова. Остеоартроза и качество на хрущяла – достижения, нови технологии, нововъзникнали въпроси и нерешени проблеми
Р. Рашков и Зл. Коларов. Кортикостероиди за локално приложение при остеоартроза
Д. Танев, Р. Робева, Ф. Куманов, Р. Рашков и Зл. Коларов. Systemic lupus erythematosus и естрогени
Д. Димов. Актуални възможности и перспективи, свързани с биологичните средства при синдрома на Sjögren

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
В. Решкова, Р. Рашков и Зл. Коларов. Изследване на болезнените точки при болни с фибромиалгия, лекувани с различни групи медикаменти

КАЗУИСТИКА
Здр. Каменов, Ем. Захариева, Р. Стоилов, В. Карамфилова и Вл. Христов. Синдром на Leri-Weill – преглед на литературата и описание на клиничен случай
Д. Калинова, М. Иванова, Р. Стоилов и Р. Рашков. Калциноза – рядка проява на дерматомиозит при възрастни

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2010 : БРОЙ 4