РЕВМАТОЛОГИЯ : 2009 : БРОЙ 2

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
Зл. Коларов. Биологични средства за повлияване на TNF-α при ревматоиден артрит
Д. Димов. Нови познания за хиперурикемията и подаграта
С. Монов и Д. Монова. Системен lupus erythematosus – нови специфични терапевтични агенти
С. Монов и Д. Монова. Специфични В-клетъчни таргетни терапевтични агенти при системен lupus erythematosus
Зл. Коларов и Р. Рашков. Променящи болестната активност средства при остеоартроза
Р. Рашков и Зл. Коларов. Нови лечебни методи и средства при остеоартроза

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2009 : БРОЙ 2

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2009 : БРОЙ 1

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
Зл. Коларов. Биологични средства за повлияване на В-лимфоцитите при ревматоидния артрит
Р. Стоилов, М. Иванова и И. Манолова. Антифосфолипиден синдром и атеросклероза
К. Яблански, Зл. Коларов и С. Владева. Механизми на фиброзата при системна прогресивна склеродермия
Д. Димов. Актуални аспекти на диагностиката на подаграта
К. Николов и М. Балева. ANCA при диагнозата на синдрома на Churg-Strauss

ЛЕКАРСТВЕНА ТЕРАПИЯ
Зл. Коларов. Rituximab (MabThera) – биологично средство с уникален механизъм на действие
Зл. Коларов. Приложение на Rituximab (MabThera) в ревматологичната практика

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2009 : БРОЙ 1

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2008 : БРОЙ 3 и 4

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
Д. Димов. Подаграта при жените. ІІ. Клиниколабораторни и терапевтични особености
А. Баталов, И. Шейтанов, Р. Несторова и Р. Стоилов. Инвазивни процедури под УЗ контрол в ревматологичната практика
А. Тончева, И. Груев и К. Икономова. Превенция на сърдечно-съдовия риск при ревматоиден артрит и при системен lupus erythematosus

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
И. Манолова, М. Иванова и С. Владева. Диагностична стойност на АNCА теста в клиничната практика
Н. Стайкова и М. Мурджева. Клинично значение на антителата срещу циклични цитрулинирани пептиди (анти-ЦЦП) при болни с ранен ревматоиден артрит
Н. Стайкова. Критерийна валидност на индексите DAS28 и Mallya при болни с ранен ревматоиден артрит
А. Тончева, М. Ремичкова, К. Икономова, П. Димитрова и Н. Ивановска. Възпалителен отговор при пациенти с активирана и неактивирана остеоартроза
М. Иванова, И. Манолова и Р. Стоилов. Сравнителна стойност на СУЕ и С-реактивния протеин при оценка на болестната активност на анкилозиращия спондилит

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2008 : БРОЙ 3 и 4

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2008 : БРОЙ 1 и 2

СЪДЪРЖА Н И Е

ОБЗОРИ

Д. Димов. Подаграта при жените. І. Разпространение и рискови фактори
Р. Несторова, С. Желева и С. Монов. Бифосфонати и остеонекроза на челюстта
М. Балева и Ф. Мартинова. Антифосфолипиден синдром и HLA
С. Ламбова. Роля на капиляроскопията в ревматологията

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
С. Андреев, А. Баталов, Е. Камберов, Юл. Николова, Ф. Николов и Б. Трифонов. Синтетични пептиди на ентероцитни растежни фактори (изолирани от ентероцитни стволови клетки при възрастни) сти- мулират биосинтеза на протеогликани в плъши ставен хрущял (in vitro)
С. Ламбова, Ст. Кузманова, Юл. Николова, Р. Иванова, Т. Цветкова, Т. Денева и Н. Петрова. Плазмени нива на ендотелин-1 при болни със склеродермия: корелация с клиничната и капиляроскопската картина

КАЗУИСТИКА
В. Карамфилова, З. Каменов, Ц. Янкова, К. Атанасова и Вл. Христов. Синдроми на витамин D резистентност – описание на три клинични случая

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
А. Баталов, И. Шейтанов, Р. Стоилов и Р. Несторова. Основни принципи на мускулно-скелетната ултрасонография в ревматологичната практика

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2008 : БРОЙ 1 и 2