РЕВМАТОЛОГИЯ : 2007 : БРОЙ 4

СЪДЪРЖА Н И Е

ОБЗОРИ
Зл. Коларов. Остеопороза при мъжете
А. Тончева, К. Икономова и И. Груев. Ревматоиден артрит и сърдечно-съдов риск

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
К. Яблански, Зл. Коларов, С. Владева и В. Йорданова. Преживяемост и леталитет при пациенти със системна прогресивна склеродермия
Р. Каралилова, А. Баталов, Р. Несторова и Д. Пенев. Ранна диагностика на спондилоартропатии и ултразвукова оценка на ентезопатии
К. Николов, Р. Рашков и М. Балева. Състав на циркулиращите имунни комплекси в серума на болни от лупус
С. Монов, Р. Рашков, Д. Монова, А. Иванов и Б. Милев. MRI промени при пациенти с непълен системен lupus erythematosus

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
А. Баталов, И. Шейтанов, Р. Несторова и Р. Стоилов. Мястото на артросонографията всъвременната ревматология

КАЗУИСТИКА
Р. Несторова, Е. Наредо и А. Баталов. Сонографска оценка на Плика синдром

ЛЕКАРСТВЕНА ТЕРАПИЯ
А. Тончева. Нови възможности на болестопроменящите медикаменти при остеоартроза

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2007 : БРОЙ 4

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2007 : БРОЙ 3

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ
А. Баталов. Doppler сонография в ревматологичната практика
И. Н. Бойкинов. Автовъзпалителни болести/синдроми в ревматологията
Б. Върбанова. Автоимунни и автоинфламаторни заболявания
Д. Димитрова. Съвременни насоки в лечението на псориатичния артрит
Д. Димов. Подагра – актуални аспекти на древната болест
Д. Димов, В. Дачева, Б. Опаранов и М. Вуков. Сравнително проучване на четири индекса за клинична оценка на болестната активност при системен lupus erythematosus
Д. Карастатев, Т. Шивачева, Св. Балев, И. Балабански и Р. Греченлиева. Ревматологичната помощ в Североизточна България – проблеми и нерешени въпроси
Г. Кирова. Артериити – съвременни образни методи за диагностика и за определяне активността на заболяването
Зл. Коларов. Патогенетичната роля на интерлевкин-6 цитокиновата система (лиганд, мембранен и разтворим рецептор) при ревматоидния артрит и биологични средства за нейното повлияване
Зл. Коларов. Остеопороза при мъжете
Ст. Кузманова. Подагра – нови методи на лечение
И. Манолова, М. Иванова и Ст. Владева. Диагностична стойност на ANCA теста в клиничната практика
Кр. Николов и М. Балева. Какво ново в имунологията на лупуса?
В. Пейчева. Васкулити – оценка на активността им
Р. Рашков. Биологични средства − въведение в проблема
Р. Рашков. СЛЕ − място на съдовата форма на болестта в многообразието от лупусни синдроми
П. Солаков. Остеопорозата − недостатъчно диагностицирана и недостатъчно системно лекувана в България
Р. Стоилов и М. Иванова. Приложение на стволовите клетки в ревматологичната практика
А. Тончева. Нови възможности на болестопроменящите медикаменти при остеоартроза
Т. Троев и Е. Конакчиева. Ерготерапията при лечение на ревматологични състояния
И. Шандурков, Д. Янева и П. Василева. Методи на лечение при тежки очни усложнения на автоимунни заболявания
И. Шейтанов. Приложение на ARAVA (Leflunomide) при болни с ранен и рефрактерен на лечение ревматоиден артрит

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
Ст. Андреев. Нарушения в биомеханиката на коленната става и остеоартроза
A. З. Баталов, С. А. Aндрeeв, E. С. Kaмбeрoв, Ю. Г. Ниkoлoвa, Н. A. Aтaнaсoвa, Ф. П. Ниkoлoв и Б. Б. Tрифонoв. Синтетични пептиди от ентероцитни растежни фактори (изолирани от ентероцитни зрели стволови клетки), стимулиращи протеогликановия биосинтез в ставния хрущял на плъхове (in vitro)
С. Владева, И. Манолова и Х. Георгиев. Случай на остър панкреатит след пулс терапия с ендоксан при болна със системен васкулит
М. Генева-Попова. Проучване на артралгичен синдром при остър вирусен хепатит В и остър вирусен хепатит С
М. Генева-Попова. Ставни прояви при НІV/СПИН
М. Георгиева и Б. Върбанова. Системни прояви при възпалителни чревни заболявания в детската възраст
С. Иванова-Желева, Вл. Желев и З. Каменова. RR вариабилност при пациенти със системен lupus erythematosus
Н. Капанджиева. Клиничен случай на първичен антифосфолипиден синдром
Р. Каралилова, А. Баталов, Р. Несторова и Д. Пенев. Ранна диагностика на спондилоартропатии и ултразвукова оценка на ентезопатии
Д. Карастатев, Т. Шивачева, М. Миткова, Яв. Пейчев, И. Балабански, Сн. Горева и С. Куцарова. Системна склероза и увреждане на сърцето
Е. Костова, Б. Върбанова, В. Йотова, Д. Близнакова, Л. Маринов и П. Шивачев. Генерализирана остеопороза и множествени асептични некрози при болен с ювенилен идиопатичен артрит
С. Ламбова, Ст. Кузманова, Юл. Николова и Р. Иванова. Капиляроскопска картина при болни със склеродермия: корелация с клиничната картина и плазмените нива на ендотелин-1
С. Монов, А. Иванов и Б. Милев. MRI промени при пациенти със системен lupus erythematosus
С. Монов и Р. Рашков. Вътреставно приложение на Hyalgan при пациенти с поражения на тазобедрена става
С. Монов, Р. Рашков и Д. Монова. Oxaprozin при пациенти с подагра
С. Монов, Ф. Мартинова, и Д. Монова. Антитромбин III при пациенти със системен lupus erythematosus
Д. Монова и С. Монов. Дисфункция на пикочния мехур при жени със системен lupus erythematosus
Р. Несторова, Е. Наредо и А. Баталов. Сонографска оценка на Плика синдром
Р. Несторова, С. Желева и С. Монов. Бифосфонати и остеонекроза на челюстта
Д. Печилков, Т. Шмилев, Л. Чочкова, В. Тодорова, И. Паскалева, Хр. Андролов и А. Шишманова. Случай на системен lupus erythematosus при 6-годишно момиче
Р. Рашков и С. Монов. Катастрофален антифосфолипиден синдром при пациенти със системен lupus erythematosus
В. Решкова. Нови аспекти в лечението на фибромиалгичния синдром
В. Решкова и Р. Рашков. Фибромиалгичният синдром и нашият клиничен опит
Г. Славчева и С. Монов. Случай на болест на Takayasu с поражения върху централната нервна система
Р. Стоилов и М. Иванова. Приложение на стволови клетки при пациенти с ревматоиден полиартрит
Зл. Стойнева. Лазерна доплерова флоуметрия и феномен на Raynaud
Зл. Стойнева. Капиляроскопията в ревматологичната практика
В. Тодорова, Хр. Димитров, Л. Чочкова, А. Чапанова и Д. Печилков. Ювенилна локална склеродермия − характеристика и еволюция по повод наблюдавани случаи
В. Тодорова, Зл. Мантаркова, К. Сапунарова и Т. Шмилев. Антифосфолипиден синдром при 17-годишна пациентка
А. Тончева, И. Груев и Ц. Димитрова. Измерване на дебелината на intima media на a. сarotis communis за оценка на сърдечно-съдовия риск при възпалителни ревматични заболявания
Д. Янева, Д. Карастатев, Б. Опаранов и Т. Шивачева. Лечение с тоцилизумаб – спектър на поносимост и безопасност при 48 болни

ОБЗОРИ
Й. Шейтанов, И. Шейтанов и Цв. Петранова. Приложение на Humira (Adalimumab) при болни с ревматоиден артрит

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2007 : БРОЙ 3

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2007 : БРОЙ 2

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ
С. Иванова-Желева. Статините − нова надежда за болните с възпалителни ставни заболявания
М. Панчовска, Т. Исидорова-Михайлова, Е. Опинчева и В. Аргирова. Пулмонална артериална хипертония при колагенози
Цв. Петранова, И. Шейтанов и Й. Шейтанов. Паратхормонът − нова възможност за лечение на остеопороза

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
К. Яблански, З. Коларов и В. Йорданова. Прогностични фактори при пациенти със системна прогресивна склеродермия
Кр. Николов, М. Балева и Р. Рашков. Изотип на ревматоидния фактор при болни от системен лупус
И. Манолова, Р. Рашков, С. Монов, Д. Кюркчиев, М. Иванова и И. Алтънкова. Диагностична стойност на антителата срещу β2-glycoprotein I (β2GPI) при болни със системен lupus erythematosus и антифосфолипиден синдром

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
К. Кънев. Хиперурикемията е заболяване, различно от подаграта

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2007 : БРОЙ 2

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2007 : БРОЙ 1

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ

М. Иванова и Р. Стоилов. Клинични измервания, използвани за оценка на болните с анкилозиращ спондилит
Д. Карастатев. Системен lupus erythematosus, акселерирана атеросклероза, сърдечно-съдов риск – възможна ли е превантивна стратегия?
И. Шейтанов, Цв. Петранова и Й. Шейтанов. В-лимфоцитите – терапевтичен прицел при ревматоидния артрит
Д. Димов. Бременност и възпалителни ставни заболявания

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
С. Монов и Р. Рашков. Алгоритъм за диагностициране на невропсихичен системен lupus erythematosus
К. Яблански, Зл. Коларов, С. Владева и В. Йорданова. Промени в обмяната на колаген тип ІV при системна прогресивна склеродермия
Л. Маринчев, И. Терзиев, Р. Иванова и Б. Владимиров. Helicobacter pylori инфекция – рисков фактор за болестната активност на ревматоидния артрит и системните заболявания на съединителната тъкан

КАЗУИСТИКА
С. Владева, К. Яблански и И. Шейтанов. Микроалбуминурията − признак за нефропатия при болна със системен lupus erythematosus

ЛЕКАРСТВЕНА ТЕРАПИЯ
Т. Троев и Е. Конакчиева. NеОх – завръщане към природата

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2007 : БРОЙ 1