РЕВМАТОЛОГИЯ : 2016 : БРОЙ 3

ОБЗОРИ
М. Желязкова, П. Тодоров, В. Попова, М. Иванова и А. Баталов. Лечение с тромбоцит-богата плазма – предполагаеми фактори, определящи ефективността на лечение при първична гонартроза
Т. Сапунджиева, Р. Каралилова и А. Баталов. Ремисия при ревматоиден артрит и място на мускулно-скелетната ултрасонография

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Цв. Йонева, Я. Здравкова и Р. Рашков. ПАН и МПА – сравнителен анализ
М. Иванова, Р. Христова, Ж. Пешев, Р. Каралилова, В. Попова, А. Баталов и М. Краева. Артропатия при псориазис – псориатичен артрит или вторична подагра
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Р. Стоилов и Г. Петрова. Клинични методи за оценка на болестната активност и качеството на живот на пациентите с ревматоиден артрит

 

CONTENTS

REVIEWS

M. Zhelyazkova, P. Todorov, V. Popova, M. Ivanova and A. Batalov. Treatment with platelet rich plasma – supposed factors defining effectiveness in the treatment of primary knee osteoarthritis
T. Sapundjieva, R. Karalilova and A. Batalov. Remission in rheumatoid arthritis and role of musculoskeletal ultrasound

ORIGINAL ARTICLES
Ts. Yoneva, Y. Zdravkova and R. Rashkov. PAN & MPA – a comparative analysis
M. Ivanova, R, Hristova, Zh. Peshev, R. Karalilova, V. Popova, A. Batalov and M. Kraeva. Psoriatic arthropathy – psoriatic arthritis or secondary gout
Vl. Boyadjieva, N. Stoilov, R. Stoilov and G. Petrova. Clinical evaluation methods of disease activity and quality of life of patients with rheumatoid arthritis

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2016 : БРОЙ 3

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2016 : БРОЙ 2

ОБЗОРИ
П. Селимов, А. Баталов, Е. Фиркова-Бернард, Р. Каралилова, В. Попова, М. Казакова, Н. Радева, Д. Ганичев и М. Ахмедов. Ревматоиден артрит, орален микробиом и пародонтит
Цв. Георгиев, Р. Стоилов, М. Пенков, М. Иванова и Ан.Трифонов. Рентгенографски методи за оценка на гонартроза
Д. Танев, Р. Робева, Ф. Куманов, Р. Рашков и Зл. Коларов. Systemic lupus erythematosus и пролактин

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Е. Красимирова, Д. Калинова, Ц. Великова, К. Тумангелова-Юзеир, Е. Иванова-Тодорова, В. Решкова, А. Копчев, Р. Рашков и Д. Кюркчиев. Разширен имунологичен панел в диагностиката на прогресивна системна склероза

 

CONTENTS

REVIEWS
P. Selimov, A. Batalov, E. Firkova-Bernard, R. Karalilova, V. Popova, M. Kazakova, N. Radeva, D. Ganichev and M. Ahmedov. Rheumatoid arthritis, oral microbiome and periodontitis
Ts. Georgiev, R. Stoilov, M. Penkov, M. Ivanova and An.Trifonov. Radiographic assessment of knee osteoarthritis
D. Tanev, R. Robeva, Ph. Kumanov, R. Rashkov and Zl. Kolarov. Systemic lupus erythematosus and prolactin

ORIGINAL ARTICLES
E. Krasimirova, D. Kalinova, Ts. Velikova, K. Tumangelova-Yuzeir, E. Ivanova-Todorova, V. Reshkova, A. Kopchev, R. Rashkov and D. Kyurkchiev. A wide immunological profile in the diagnosis of progressive systemic sclerosis

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2016 : БРОЙ 2

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2016 : БРОЙ 1

СЪДЪРЖАНИЕ


ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
НАУЧНА ПРОГРАМА
РЕЗЮМЕТА – УСТНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РЕЗЮМЕТА – ПОСТЕРНА СЕСИЯ
АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ


CONTENTS

WELCOME SPEECH
ORGANISING COMMITTEE
GENERAL INFORMATION
SCIENTIFIC PROGRAM
ABSTRACTS – ORAL PRESENTATION
ABSTRACTS – POSTER SESSION
INDEX

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2015 : БРОЙ 3

ОБЗОРИ
Цв. Йонева и Р. Рашков. Rituximab при лечението на ANCA-асоциираните васкулити
Е. Христов, И. Първова, Зл. Димитрова, Р. Стоилов и С. Огнянов. Оценка на здравните технологии.
Заинтересовани страни и оценка на клиничната ефективност (Част I)

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Цв. Георгиев, Р. Стоилов и Г. Петрова. Лечение на пациентите с ревматоиден артрит. Възможности и ползи от прилагане на фармакоикономическия анализ разход-ефективност

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Н. Стоилов, Вл. Бояджиева, Р. Стоилов, Р. Джераси, М. Николова, Е. Андреев, М. Стоянова, Вл. Миленова, А. Илиев, Б. Богов, М. Любомирова, М. Георгиев, К. Давидов, Ч. Славов, Б. Милев, В. Добринов и Д. Петков. Болест на Ormond в ревматологичната практика

 

 

CONTENTS

REVIEWS
Ts. Yoneva and R. Rashkov. Rituximab in treatment of ANCA-associated vasculitis
Е. Hristov, I. Parvova, Zl. Dimitrova, R. Stoilov and S. Ognyanov. Health technology assessment. stakeholders and clinical effectiveness assessment (Part I)

ORIGINAL ARTICLES
Vl. Boyadzhieva, N. Stoilov, Tsv. Georgiev, R. Stoilov and G. Petrova. How to treat patients with rheumatoid arthritis? Opportunities and benefits of the implementation of a pharmacoeconomic cost–effectiveness analysis

CASE REPORTS
N. Stoilov, Vl. Boyadzhineva, R. Stoilov, R. Djerassi, M. Nikolova, E. Andreev, M. Stoyanova, Vl. Milenova, A. Iliev, B. Bogov, M. Ljubomirova, M. Georgiev, K. Davidov, Ch. Slavov, B. Milev, B. Dobrinov and D. Petkov. Ormond’s disease in rheumatology practice

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2015 : БРОЙ 3