РЕВМАТОЛОГИЯ : 2015 : БРОЙ 2

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ

Цв. Йонева, Я. Здравкова и Р. Рашков. Васкулити – съвременна класификация и диагноза
Д. Димов. Status praesens на иновативните лекарствени средства за подагра и хиперурикемия
В. Шумналиева-Иванова, И. Танев, А. Оскар, Я. Здравков, A. Телчарова, Р. Шумналиева, С. Монов и Р. Рашков. Хлороквинова и хидроксихлороквинова ретинопатия – нови препоръки за мониториране
И. Първова, Е. Христов, Р. Рашков и И. Гетов. Значение на съпътстващата употреба на метотрексат за ефикасността, безопасността и имуногенността на биологичното лечение при ревматоиден артрит

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Д. Танев, С. Андонова, Р. Робева, A. Tомова, Ф. Куманов, А. Савов, Р. Рашков и Зл. Коларов. Витамин D-рецепторен BsmI полиморфизъм при жени със системен лупус еритематозус    52

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Д. Калинова, А. Копчев, В. Решкова и Р. Рашков. Клиничен случай на болен със синдром на Moschkovitz (тромботична тромбоцитопенична пурпура, TTP синдром) и левкоцитоклазичен васкулит в детска възраст и остра възпалителна демиелинизираща полирадикулоневропатия (синдром на Guillain-Barre), протичащa с възходяща парализа тип Landry и трансверзален миелит в зряла възраст

 

CONTENTS

REVIEWS

Ts. Yoneva, Y. Zdravkova and R. Rashkov. Contemporary Classifications of the Systemic Vasculitides
D. Dimov. Actual state of the innovative drugs for gout and hyperuricemia
V. Shumnalieva-Ivanova, I. Tanev, A. Oscar, Y. Zdravkov, A. Telcharova, R. Shumnalieva, S. Monov and R. Rashkov. Chloroquine and Hydroxychloroquine Retinopathy – new recommendations for monitoring
I. Parvova, Е. Hristov, R. Rashkov and I. Getov. Significance of concomitant use of Methotrexate for efficacy, safety and immunogenicity of the biological treatment for rheumatoid arthritis     42

ORIGINAL ARTICLES

D. Tanev, S. Andonova, R. Robeva, A. Tomova, Ph. Kumanov, A. Savov, R. Rashkov and Zl. Kolarov. VDR BsmI polymorphism in women with systemic lupus erythematosus    52

CASE REPORTS

D. Kalinova, A. Kopchev, V. Reshkova and R. Rashkov. A clinical case of a patient with Moschkovitz syndrome (thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP syndrome) and leukocytoclastic vasculitis in the childhood and acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (Guillaine-Barre syndrome) presenting with Landry’s acute flaccid (ascending) paralysis and transverse myelitis in the elderly

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2015 : БРОЙ 2

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2015 : БРОЙ 1

СЪДЪРЖАНИЕ

Р. Стоилов, Р. Рашков, Зл. Коларов, И. Шейтанов, С. Монов, Д. Димитрова и С. Маринчева.
Национален консенсус за лечение на псориатичен артрит

ОБЗОРИ

Д. Калинова, E. Toдорова, Д. Кюркчиев и Р. Рашков. „Мозайката” от автоантитела при прогресивна системна склероза
Р. Ганчева, Ат. Кундурджиев, Р. Стоилов, Р. Рашков и Зл. Коларов. Етиология, патогенеза, класификация и клиника на подаграта

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
М. Иванова, И. Манолова, Р. Ганчева, В. Бояджиева, Р. Стоилов и С. Станилова.  Серумни нива на IL-23 при анкилозиращ спондилит и ревматоиден артрит

 


CONTENTS

R. Stoilov, R. Rashkov, Zl. Kolarov, I. Sheytanov, S. Monov, D. Dimitrova and S. Marincheva.Consensus guidelines for the treatment of psoriatic arthritis

REVIEWS
D. Kalinova, E. Todorova, D. Kyurkchiev and R. Rashkov. An autoantibody “mosaic” in progressive systemic sclerosis
R. Gancheva, At. Kundurdjiev, R. Stoilov, R. Rashkov and Zl. Kolarov. Etiology, pathogenesis, classification and clinic of gout

ORIGINAL ARTICLES

M. Ivanova, I. Manolova, R. Gancheva, V. Boyadzhieva, R. Stoilov and S. Stanilova. Serum levels of IL-23 in ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2015 : БРОЙ 1

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2014 : БРОЙ 3 и 4

Списание Ревматология : 2014 : Брой 3 и 4

ОБЗОРИ
Д. Димов. Актуални възможности и перспективи на биологичните средства в лечението на системните васкулити 
II. Биологични средства при артериита на Takayasu

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Р. Стоилов и Г. Петрова. Анализ на разходите за лечението на ревматоидни заболявания с биологични болестопроменящи антиревматични лекарствени продукти през периода 2009-2013 г. в България
Р. Рашков, Цв. Йонева, Я. Здравкова, Ж. Нейкова и П. Ерменчева. Клинични и имунологични характеристики на болните със системен лупус и връзката им с клиничната активност по данни от регистъра  на болните със СЛЕ в България
Цв. Йонева, Я. Здравкова, Д. Калинова, Е. Иванова, Д. Кюркчиев и Р. Рашков. Едногодишен клиничен опит с белимумаб при пациенти със системен лупус еритематозус

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Д. Калинова, A. Копчев, E. Иванова-Тодорова, Цв. Младенова, В. Решкова, Д. Димитрова, Д. Кюркчиев и Р. Рашков. Хроничен рецидивиращ ANCA-асоцииран васкулит (грануломатоза на Вегенер) с тежко белодробно ангажиране, повлияващ се от анти-CD20 моноклонална терапия с Rituximab
Д. Калинова, В. Стойнова, П. Кратунков, В. Решкова и Р. Рашков. Артериит на Takayasu – грануломатозен васкулит, асоцииран с туберкулозна инфекция при два млади мъже
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Р. Стоилов и Т. Кунева. Клиничен случай на пациент с ревматоиден артрит след прекаран вирусен енцефалит по време на лечение с тоцилизумаб

 


CONTENTS

REVIEWS

D. Dimov. Actual possibilities and perspectives of biologic agents in the treatment of systemic vasculitides
II. Biologic agents in Takayasu arteritis

ORIGINAL ARTICLES

Vl. Boyadzhieva, N. Stoilov, R. Stoilov and G. Petrova. The cost of treatment of rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis with biological disease-modifying anti-rheumatic drugs in the period 2009-2011 in Bulgaria
R. Rashkov, Ts. Yoneva, Ya. Zdravkova, Zh. Nejkova and P. Ermencheva. Clinical and immunological characteristics of systemic lupus erythematosus patients and their relation to disease activity – data of the bulgarian sle registry
Ts. Yoneva, Ya. Zdravkova, D. Kalinova, E. Ivanova-Todorova, D. Kyurkchiev and R. Rashkov. Efficacy and Safety of Belimumab in Patients with Systemic Lupus Erythematosus – A One-Year Clinical Experience

CASES REPORTS

D. Kalinova, A. Kopchev, E. Ivanova-Todorova, Ts. Mladenova, V. Reshkova, D. Dimitrova, D. Kyurkchiev and R. Rashkov. Response of chronic, relapsing Wegener’s granulomatosis with severe pulmonary involvement to anti-CD20 monoclonal
antibody (Rituximab)
D. Kalinova, V. Stoinova, P. Kratunkov, V. Reshkova and R. Rashkov. Takayasu’s arteritis – a granulomatous vasculitis associated with tuberculosis infections in two young male patients
Vl. Boyadzhieva, N. Stoilov, R. Stoilov and T. Kuneva. A clinical case of a patient with rheumatoid arthritis after viral encephalitis, during treatment with tocilizumab

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2014 : БРОЙ 3 и 4

РЕВМАТОЛОГИЯ : 2014 : БРОЙ 2

Списание Ревматология : 20143 : Брой 2

СЪДЪРЖАНИЕ 

ОБЗОРИ

Пл. Кинов. Епидемиология на тазобедрената артропластика
Цв. Георгиев, Р. Стоилов, Вл. Бояджиева и М. Иванова.
Хиалуронова киселина – исторически данни, класификация, механизъм на действие и съвременни препоръки

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

В. Манолов, В. Паскалева-Пейчева, М. Велизарова, С. Хаджидекова, В. Василев и К. Цачев.
Нови възможности за диагностика на анемия при ревматоиден артрит

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Д. Калинова, Д. Маринова, Р. Решкова, Я. Славова и Р. Рашков. Паранеопластичен миастенен синдром на Lambert-Eaton при дребноклетъчен карцином на белия дроб с бавна прогресия
Д. Калинова, В. Решкова, E. Иванова-Тодорова, Д. Кюркчиев и Р. Рашков.
Нови миозит-специфични автоантитела, насочени срещу нуклеарен матриксен протеин (NXP-2) (анти-MJ) при болна с дерматомиозит
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Т. Кунева и Р. Стоилов.
Клиничен случай на хроничен хиперсензитивен пневмонит при професионална експозиция на органичен прах (кафе)


CONTENTS

REVIEWS

Pl. Kinov. Epidemiology of hip arthroplasty
Ts. Georgiev, R. Stoilov, Vl. Boyadzhieva and M. Ivanova.
Hyaluronic acid – historical data, classification, mechanism of action and recommendations

ORIGINAL ARTICLES

V. Manolov, V. Paskaleva-Peycheva, M. Velizarova, S. Hadjidekova, V. Vasilev and K. Tzatchev. New tools in diagnosis of anemia in rheumatoid arthritis


CASE REPORT

D. Kalinova, D. Marinova, R. Reshkova, Y. Slavova and R. Rashkov. Paraneoplastic Lambert-Eaton myasthenic syndrome associated with small-cell lung cancer with slow progression
D. Kalinova, V. Reshkova, E. Ivanova-Todorova, D. Kyurkchiev and R. Rashkov.
Autoantibodies to nuclear matrix protein (NXP-2) (anti-MJ) in an adult patient with dermatomyositis, characterized by marked calcinosis with “ulcerations”
Vl. Boyadzieva, N. Stoilov, T. Kuneva and R. Stoilov.
A clinical case of chronic hypersensitivity pneumonitis due to occupational exposure to organic dust (coffee)

Read more: РЕВМАТОЛОГИЯ : 2014 : БРОЙ 2