[1]
Tachkov, K., Boyadzhieva, V., Mitkova, Z., Stoilov, N. and Petrova, G. 2021. Pharmacoeconomic models in rheumatology. Rheumatology (Bulgaria). 29, 4 (Oct. 2021), 15-39. DOI:https://doi.org/10.35465/29.4.2021.pp15-39.