(1)
Tachkov, K.; Boyadzhieva, V.; Mitkova, Z.; Stoilov, N.; Petrova, G. Pharmacoeconomic Models in Rheumatology. RBJ 2021, 29, 15-39.