(1)
Rashkov, R.; Monov, S.; Ivanova, M.; Kalinova, D.; Stoilov, N.; Zdravkova, Y. National Consensus on Systemic Lupus Erythematosus. RBJ 2021, 28, 3-25.