Tachkov, K., Boyadzhieva, V., Mitkova, Z., Stoilov, N., & Petrova, G. (2021). Pharmacoeconomic models in rheumatology. Rheumatology (Bulgaria), 29(4), 15-39. https://doi.org/10.35465/29.4.2021.pp15-39