TACHKOV, K.; BOYADZHIEVA, V.; MITKOVA, Z.; STOILOV, N.; PETROVA, G. Pharmacoeconomic models in rheumatology. Rheumatology (Bulgaria), v. 29, n. 4, p. 15-39, 24 out. 2021.