RASHKOV, R.; MONOV, S.; IVANOVA, M.; KALINOVA, D.; STOILOV, N.; ZDRAVKOVA, Y. National consensus on systemic lupus erythematosus. Rheumatology (Bulgaria), v. 28, n. S1, p. 3-25, 1 set. 2021.