Tachkov, K., Boyadzhieva, V., Mitkova, Z., Stoilov, N. and Petrova, G. (2021) “Pharmacoeconomic models in rheumatology”, Rheumatology (Bulgaria), 29(4), pp. 15-39. doi: 10.35465/29.4.2021.pp15-39.