[1]
K. Tachkov, V. Boyadzhieva, Z. Mitkova, N. Stoilov, and G. Petrova, “Pharmacoeconomic models in rheumatology”, RBJ, vol. 29, no. 4, pp. 15-39, Oct. 2021.