Tachkov, K., V. Boyadzhieva, Z. Mitkova, N. Stoilov, and G. Petrova. “Pharmacoeconomic Models in Rheumatology”. Rheumatology (Bulgaria), Vol. 29, no. 4, Oct. 2021, pp. 15-39, doi:10.35465/29.4.2021.pp15-39.