БДР, София, ул. Урвич 13

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ

М. Иванова и Р. Стоилов. Клинични измервания, използвани за оценка на болните с анкилозиращ спондилит
Д. Карастатев. Системен lupus erythematosus, акселерирана атеросклероза, сърдечно-съдов риск – възможна ли е превантивна стратегия?
И. Шейтанов, Цв. Петранова и Й. Шейтанов. В-лимфоцитите – терапевтичен прицел при ревматоидния артрит
Д. Димов. Бременност и възпалителни ставни заболявания

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
С. Монов и Р. Рашков. Алгоритъм за диагностициране на невропсихичен системен lupus erythematosus
К. Яблански, Зл. Коларов, С. Владева и В. Йорданова. Промени в обмяната на колаген тип ІV при системна прогресивна склеродермия
Л. Маринчев, И. Терзиев, Р. Иванова и Б. Владимиров. Helicobacter pylori инфекция – рисков фактор за болестната активност на ревматоидния артрит и системните заболявания на съединителната тъкан

КАЗУИСТИКА
С. Владева, К. Яблански и И. Шейтанов. Микроалбуминурията − признак за нефропатия при болна със системен lupus erythematosus

ЛЕКАРСТВЕНА ТЕРАПИЯ
Т. Троев и Е. Конакчиева. NеОх – завръщане към природата

ОБЗОРИ

КЛИНИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОЦЕНКА НА БОЛНИТЕ С АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ
М. Иванова1 и Р. Стоилов2
1Втора вътрешна клиника, УМБАЛ – Ст. Загора, 2Клиника по ревматология, Медицински университет – София

Резюме.
Анкилозиращият спондилит (AS) е хронично възпалително ревматично заболяване, засягащо във вариабилна степен сакроилиачните стави и гръбначния стълб и по-рядко
периферните стави. Най-малко 1/3 от пациентите са с тежка форма на болестта, водеща до значителна инвалидизация. Ограничението в подвижността на гръбначния стълб е ранна особеност на заболяването и нейната значимост като клиничен белег се подчертава чрез включването й в Нюйоркските диагностични критерии. В методите за определяне на болестната прогресия и нейните функционални последици се включва динамична оценка на гръбначната подвижност. Серийното й проследяване осигурява по-добри резултати и в изследванията на ефективността на антиревматичните медикаменти. В исторически план при метрологичното изследване на аксиалния скелет широко са използвани над 20 физикални измервания. Jenkinson и сътр. подбират 5 стандартизирани измервания, които най-точно отразяват аксиалния статус (т. е. цервикален, торакален и поясен гръбнак, тазобедрени стави и тазови меки тъкани) и създават BASMI. Той дава сигурни данни относно болестния статус при AS. Попълва се бързо и е валиден, надежден, възпроизводим и чувствителен към промените в болестния спектър.
Ключови думи: анкилозиращ спондилит, клинични измервания, BASMI

СИСТЕМЕН LUPUS ERYTHEMATOSUS, АКСЕЛЕРИРАНА АТЕРОСКЛЕРОЗА, СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК – ВЪЗМОЖНА ЛИ Е ПРЕВАНТИВНА СТРАТЕГИЯ?
Д. Карастатев
Клиника по ревматология, УМБАЛ "Св. Марина" – Варна

Резюме.
В обзора се разглеждат основните причини за повишен сърдечно-съдов (СС) риск и артериален тромбоемболизъм при системен lupus erythematosus (СЛЕ). Прави се преглед на повечето нетрадиционни рискови фактори за акселерирана атеросклероза при СЛЕ. Изтъква се предимството на статините като превантивна стратегия при СЛЕ и при повишен СС риск.
Отбелязва се необходимостта от разработване на методика за оценка на този риск, съобразен с активността на заболяването, нарушенията в липидния метаболизъм, наличието на други рискови фактори и метаболитните ефекти от прилаганото лечение.
Ключови думи: системен lupus erythematosus, акселерирана атеросклероза, сърдечно-съдов риск, превантивна стратегия

В-ЛИМФОЦИТИТЕ – ТЕРАПЕВТИЧЕН ПРИЦЕЛ ПРИ РЕВМАТОИДНИЯ АРТРИТ
И. Шейтанов, Цв. Петранова и Й. Шейтанов
Клиника по ревматология, Медицински университет – София

Резюме.
В патогенезата на ревматоидния артрит (РА) участват значителен брой клетки и медиатори на възпалението. В последните години вниманието е фокусирано върху В-
лимфоцитите. Тези клетки могат да функционират като антиген-представящи клетки и да активират Т-лимфоцитите. Освен това продуцират автоантитела и цитокини. Посочените
механизми потвърждават патогенетичната роля на В-лимфоцитите при РА − те се явяват атрактивен терапевтичен прицел. Rituximab (MabThera, Rituxan) е химерно рекомбинантно моноклонално антитяло, насочено срещу антигена CD20, разположен на клетъчната мембрана на В-лимфоцитите. Прилага се от 1997 г. за лечение на CD20-позитивни В-клетъчни не-
Ходжкинови лимфоми. В последните години е установен терапевтичният му ефект и при РА, който е отразен в значителен брой проучвания, извършени от водещи ревматолози в Европа и САЩ. В настоящия обзор са представени част от заключенията, изложени в най-новите публикации. В синтетичен вид са обобщени и основните консенсусни препоръки, отнасящи се за приложението на Rituximab при болни с активен РА.
Ключови думи: В-лимфоцити, Rituximab, ревматоиден артрит, терапевтична ефикасност

БРЕМЕННОСТ И ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Д. Димов
Ревматологично отделение, Военномедицинска академия − София

Резюме.
По време на бременност при по-голямата част от болните от ревматоиден артрит, ювенилен идиопатичен артрит, болест на Still при възрастните и псориатичен артрит настъпва подобрение на симптоматиката, достигащо при част от тях до ремисия. При болните от анкилозиращ спондилит състоянието не се изменя или се влошава, а по-рядко се подобрява. Скоро след раждането при повечето пациентки болестната активност се възвръща или се засилва. Приема се, че в основата на тези двуфазни промени стоят изменящите се при бременност и пуерпериум хормонални и невротрансмитерни въздействия върху Th1/Th2 баланса в имунопатогенезата на артритите. Бременността, раждането, новородените и пуерпериумът при болните от артрити не се различават от тези при здравите жени. Има данни за понижена през бременността и повишена през пуерпериума заболяемост от ревматоиден артрит в сравнение с останалите периоди от живота на жената.
Ключови думи: възпалителни ставни заболявания, бременност, пуерпериум, обзор

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА НЕВРОПСИХИЧЕН СИСТЕМЕН LUPUS ERYTHEMATOSUS
С. Монов и Р. Рашков
Клиника по ревматология, Мeдицински университет − София

Резюме.
За периода 1998-2006 г. са проведени клинични, лабораторни и инструментални изследвания на 225 пациенти със системен lupus erythematosus (SLE). В зависимост от особеностите в клиничното протичане (със или без засягане на нервната система − НС) те са разделени в три групи: с клинично изявени поражения на НС, без клинично изявени поражения на НС и пациенти с непълен SLE. Резултатите от проведените изследвания показват, че при пациентите със SLE се установява висок процент (64,44%) на невропсихичните поражения.
Целта на настоящото проучване е да се разработи подход за ранно откриване на пораженията на НС и за поставяне на диагноза neuropsychiatric SLE на базата на критерии с висока
сензитивност и специфичност.
Ключови думи: системен lupus erythematosus, невропсихични поражения

ПРОМЕНИ В ОБМЯНАТА НА КОЛАГЕН ТИП ІV ПРИ СИСТЕМНА ПРОГРЕСИВНА СКЛЕРОДЕРМИЯ
К. Яблански1, Зл. Коларов2, С. Владева3 и В. Йорданова1
1Клиника по кардиология и ревматология, УМБАЛ – Плевен, 2Клиника по ревматология,
Медицински университет – София, 3Клиника по вътрешни болести, Тракийски университет − Стара Загора

Резюме.
Целта на проучването е да се проследи имунният отговор към колагеновия антиген при пациенти със системна прогресивна склеродермия. В проучването са включени 26 болни на възраст между 34 и 62 години, с доказана системна склеродермия. Изследвани са IgG, IgМ и IgА антитела срещу колаген тип ІV и циркулиращите колагенови пептиди тип ІV посредством ELISA техника. Резултатите показват сигнификантно повишаване на IgG и IgМ антитела срещу колаген тип ІV в серума на болните, което корелира с активността на заболяването. В активната фаза на заболяването достоверно са повишени и стойностите на циркулиращите колагенови пептиди тип ІV в сравнение с пациентите в неактивна фаза на заболяването и с контролите.
Ключови думи: системна прогресивна склеродермия, колаген тип ІV, колагенови пептиди тип ІV

HELICOBACTER PYLORI ИНФЕКЦИЯ – РИСКОВ ФАКТОР ЗА БОЛЕСТНАТА АКТИВНОСТ НА РЕВМАТОИДНИЯ АРТРИТ И СИСТЕМНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН
Л. Маринчев1, И. Терзиев2, Р. Иванова3 и Б. Владимиров4
1Клиника по ревматология, Университетска болница “Св. Иван Рилски” − София, 2Катедра по патология, Университетска болница “Царица Йоанна” − София, 3Лаборатория по патоморфология, Клиничен център по ендокринология − София, 4Клиника по гастроентерология, Университетска болница “Царица Йоанна” − София

Резюме.
Целта на проучването е да се изследва ролята на H. pylori инфекцията върху активността на ревматоидния артрит (РА) и системните заболявания на съединителната тъкан (СЗСТ). Проучването обхваща 41 болни с РА и 53 болни със СЗСТ (ПСС, СС, СЛЕ), 88 жени и 6 мъже, на средна възраст 49.9 ± 12.592 год. Продължителността на заболяванията е 3.46 ± 0.935 год. Всички пациенти са подложени на горна ендоскопия и хистологичен анализ за H. pylori инфекция.
Хистологичната оценка за степента на инфекция с H. pylori e полуколичествена (по Chan). Всички Hp(+) болни са ерадикирани с тройната комбинация: Klacid − 2 x 500 mg, Amoxicillin – 2 x 1000 mg, Omeprsole − 2 x 20 mg, в продължение на 7 дни. Диагнозите РА, ПСС, СС, СЛЕ са поставяни въз основа на съответните ACR (American College of Rheumatology) критерии. За оценка на активността на ревматоидния артрит са използвани следните показатели: продължителност на сутрешната скованост (min), интензитет на болката (100 mm VAS), брой на болезнени и оточни стави, СУЕ. Болните с РА, положителни за Hp, са проследявани на 3-тия, 6-ия и 12-ия месец след ерадикацията и са сравнени с Hp(−) болни на съответните месеци. За оценка на активността на СЛЕ, ПСС и СС са използвани следните критерии: за СЛЕ − SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index); над 3 точки – ниска/умерена активност, над 12 точки – висока активност; за ПСС – СУЕ, АНА-титър; за СС – СУЕ, АНА-титър, тест на Schirmer (навлажняване на филтърна хартия от слъзната секреция − 5 mm за 5 min). Болните със СЗСТ, положителни за Hp, са проследявани на 3-тия и 6-ия месец след ерадикация и са сравнени с Hp(−) болни на съответните месеци. При всички болни с РА е налице подобрение на показателите на болестна активност след ерадикация на H. pylori, в хода на постоянната антиревматична терапия: сигнификантно
намаление на сутрешната скованост и интензитета на ставните болки след ерадикацията, сигнификантно намаление броя на болезнените и оточни стави на 3-тия, 6-ия и 12-ия месец след ерадикацията, както и сигнификантно нaмаление на СУЕ (p < 0.0001). При сравнение с Hp(−) РА болни се наблюдава сигнификантно по-голяма степен на намаление на показателите за активност след ерадикация на H. pylori. При сравнение с Hp(−) болни със СЗСТ не се наблюдава сигнификантна разлика в промяната на активността на 3-тия и 6-ия месец след ерадикация на H. pylori (p > 0.05).Tова вероятно се дължи на различните имунологични и патогенетични механизми при системните заболявания на съединителната тъкан в сравнение с ревматоидния артрит.
Данните от проучването показват, че H. pylori инфекцията влияе на активността на ревматоидния артрит както всяка друга инфекция. Ерадикацията на H. pylori намалява активността на ревматоидния артрит и позволява по-добро въздействие на антиревматичната терапия.
Ключови думи: H. pylori, ревматоиден артрит, системни заболявания на съединителната тъкан, активност

 

КАЗУИСТИКА

МИКРОАЛБУМИНУРИЯТА − ПРИЗНАК ЗА НЕФРОПАТИЯ ПРИ БОЛНА СЪС СИСТЕМЕН LUPUS ERYTHEMATOSUS
С. Владева1, К. Яблански2 и И. Шейтанов3
1Катедра по вътрешни болести, Тракийски университет − Стара Загора, 2Клиника по ревматология и кардиология, Медицински университет – Плевен, 3Клиника по ревматология, Медицински университет − София

Резюме.
В статията се описва случай на системен lupus erythematosus при жена, диагностициран според приетите Международни критерии на АРА от 1992 г. Освен кожна, белодробна, сърдечна и имунологична форма се установява и позитивен тест за микроалбумин.
След морфологичната оценка на нефрита чрез бъбречна биопсия и патохистология при пациентката се провеждат системно кортикостероидно лечение и пулсове с метилпреднизолон и ендоксан. За контрол след приложеното лечение се използва тестът за микроалбуминурия. Той се негативира след тримесечна комбинирана пулс-терапия. Микроалбуминурията служи за доказване и контрол на лупусна нефропатия при пациентката със системен лупус.
Ключови думи: системен lupus erythematosus, лупусна нефропатия, микроалбуминурия

 

ЛЕКАРСТВЕНА ТЕРАПИЯ

NеОх – ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ПРИРОДАТА
Т. Троев1 и Е. Конакчиева2
1Клиника по физиотерапия и рехабилитация, ВМА – София, 2Клиника по физиотерапия и рехабилитация, ВМА − София

Резюме.
Представят се резултати от клинично изследване на разработения нов препарат на билкова основа − NеОх, който се предлага под формата на маслен разтвор и крем. Масленият разтвор е оптимална комбинация от 14 автентични индийски билки и етерични масла. Кремът представлява комбиниран препарат, съдържащ пет индийски природни компонента. След края на лечебния физиотерапевтичен курс от 10 процедури сe наблюдава изчезване на болката, намаление на отока, увеличение на обема на движение в ставите. NеОх е един от немногото препарати, съчетаващи обезболяващ, противовъзпалителен и лимфоотточен лечебен ефект и добра поносимост от страна на пациента.
Ключови думи: билкови препарати, ревматични заболявания, NeOx

 


Image СПИСАНИЕ РЕВМАТОЛОГИЯ : СЪДЪРЖАНИЕ : 2007 : БРОЙ 1 : Свали в PDF формат


Image RHEUMATOLOGY : CONTENT : 2007 : ISSUE 1 : Download PDF