БДР, София, ул. Урвич 13


Наименование на наградите:

Почетен знак I степен и Почетен знак II степен

Наградите („Почетен знак I степен“ и „Почетен знак II степен“) за заслуги в областта на ревматологията се учредяват от Българското дружество по ревматология (БДР).

Присъждат се ежегодно и се връчват от Председателя на БДР.

Статутът на наградите „Почетен знак I степен“ и „Почетен знак II степен“ на БДР е приет на заседание на Ръководството на 9 април 2016 г. - средствата за изработване на наградите са от бюджета на БДР.
 

Целта на наградите определя и критериите, според които те се дават.

I. Целта на наградите „Почетен знак I степен“ е да потвърди признанието от страна на БДР към видни български ревматолози, допринесли за увеличаване престижа на българската ревматология и за издигане нивото на научните изследвания в България.

Лицата, на които се присъжда „Почетен знак I степен“ следва:
1) Да са утвърдени, национално признати учени и преподаватели, с авторитет сред академичната и научна общност и обществеността, да работят в областта на ревматологията и с цялостната си дейност да са допринесли за увеличаване престижа на българската наука и за издигане на нивото на научните изследвания в България.

2) Да са постигнали забележителни постижения в областта на научноизследователската и творческа дейност, да са участвали в национални или международни проекти, в научни прояви от национално и международно равнище и да проявяват новаторство в учебно – възпитателния процес (участия в разработване на държавни образователни изисквания, учебни планове и програми, авторство в създаване на учебници, учебни помагала и пособия, прилагане на иновативни методи на обучение и използване на съвременни технологии в процеса на преподаване, публикации, участие в национални и международни научни форуми). Техните възпитаници следва да имат успешни изяви на национално или международно равнище, аргументирани чрез различни информационни източници.

3) Да са инициирали и/или организирали престижни научни прояви, допринасящи за развитието на ревматологията в страната.

4) Наградата се дава за високи научни постижения и за цялостна дейност.

Наградата има следните материални носители:
- Свидетелство за присъждането й.
- Плакет със стилизилано изображение на знака на БДР и текст, както следва: Българско Дружество по ревматология „Почетен знак I степен“.

Носителите на наградите „Почетен знак I степен“ се определят на заседание на Ръководството на БДР чрез гласуване и избор при подкрепили предложението повече от половината от присъствувалите на заседанието членове на Ръководството на дружеството. Ако номинираният не бъде избран с обикновено мнозинство при първото гласуване, във второто гласуване се състезават само две кандидатури, получили най-много гласове при предходното гласуване. За избран се обявява номинираният, събрал повече гласове. Ако номинираният е само един и той не спечели повече от половината от гласовете при първото гласуване, наградата „Почетен знак I степен“ не се връчва.


II. Целта на наградите „Почетен знак II степен“ е да се да удостоят с признание и популяризират сред ревматологичната общност постиженията, таланта, високия професионализъм и гражданския принос на наградените.

Отличените се удостояват с плакет и свидетелство.

Лицата, на които се присъжда Почетен знак II степен“ следва:

1) Да са изявени професионалисти с доказан принос в областта на ревматологията

2) Да са участвали в национални и международни проекти, научни прояви и да проявяват творческа активност и новаторски дух

3) Да се ползват с авторитет сред колегите и обществеността

4) Наградата се дава само на живи физически лица.
 

Наградата има и следните материални носители:
- Свидетелство за присъждането й;
- Плакет със стилизилано изображение на знака на БДР и текст, както следва: Българско Дружество по ревматология „Почетен знак II степен“.


Предложенията за получаване на наградата „Почетен знак II степен“ следва да са получени при Председателя на БДР най-късно до три месеца преди научния форум. Предложенията се придружават от кратко описание на дейността и заслугите на кандидата, неговата биография и други данни. Експертната комисия се определя от ръководството на БДР и мандатът й е еднократен. Председател на експертната комисия е член на ръководството на дружеството, който свиква заседанието на експертния съвет. При определяне на следащата експертна комисия се съблюдават принципите на ротация и последователност на представянето на областите в страната. Ако номинираният не бъде избран с обикновено мнозинство при първото гласуване, във второто гласуване се състезават само две кандидатури, получили най-много гласове при първото гласуване. За избран се обявява номинираният, събрал повече гласове. Ако номинираният е само един и той не спечели повече от половината от гласовете при първото гласуване, наградата „Почетен знак II степен“ не се връчва.

При решението за даване на Наградите „Почетен знак I степен“ и „Почетен знак II степен“ нямат значение гражданството, местопребиваването, принадлежността към научна или друга институция, възрастта, полът, научният стаж, научните степени и звания, политическите убеждения нито каквито и да било други критерии, освен посочените в критериите, описани по-горе.

Едно и също лице може да е носител и на наградите „Почетен знак I степен“ и „Почетен знак II степен“. Двете награди могат да се получат от едно и също лице само по един път.