БДР, София, ул. Урвич 13
УСТАВ
НА
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО РЕВМАТОЛОГИЯ 
/БДР/ СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ


I.    СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БДР
Чл. 1. БДР е сдружение с идеална цел, което обединява на доброволни начала лекари и други специалисти, работещи и имащи интереси в областта на ревматичните заболявания.
Чл. 2. БДР се изгражда и функционира на принципите на доброволността, самоуправлението, самоиздръжката и мандатността.

II.    ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 3. Наименованието на дружеството е:
Българско Дружество по Ревматология - БДР.
Чл. 4. БДР има собствени:

  • Седалище – 1612,  гр. София, община “Красно село“,
  • ул.”Урвич“ № 13, Клиника по ревматология.
  • Печат – кръгъл, с надпис:
    “Българско дружество по ревматология * “
  • Eмблема (лого) - кръгла с надпис:
    “ Ревматология * Rheumatology – Bulgaria * “,  а в средата: стилизирана буквата “R“ върху раиран фон.
  • Устав

Чл. 5. БДР е колективен член на Съюза на Научните и медицински Дружества /СНМД/ .

III.    ЦЕЛИ НА БДР И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Чл. 6. Основни цели на БДР са:
6.1. Подпомага изработването на Национална програма за диагноза, профилактика и лечение на ревматичните заболявания.
6.2. Творческо и професионално израстване на членовете на БДР и защита на техните интереси.
6.3. Изработване на модели за обучение на лекари, рискови групи от населението за развитието на ревматични заболявания, както и на болните от тези заболявания.
Чл. 7. Основни задачи за постигане на целите:
7.1. Провежда професионално-квалификационна и информационна дейност по проблемите на ревматичните заболявания.
7.2. Взема участие в решаването на конкретни научни задачи в областта на ревматологията.
7.3. Иницира и участва в разработването на инструкции, указания и други материали по проблемите на ревматичните заболявания.
7.4. Участва в разработването на мнения, анализи и експертни предложения по приложението на наши и чужди постижения в областта на ревматичните заболявания.
7.5. Оказва научна и методична помощ по проблемите на  ревматичните заболявания в здравната система на страната.
7.6. Взаимодейства с други научни медицински сдружения и/или самостоятелно организира научни прояви, осъществява международни контакти и членство в международни ревматологични организации.
7.7. Подпомага разработването и реализирането на творческите идеи и инициативи на своите членове във взаимодействие с Висшите медицински институти и Медицински центрове.
7.8. Подпомага издаването на специализирана медицинска литература, на информационни материали за лекари, рискови контингенти и болни с ревматични заболявания, както и научно-популярни издания по проблемите на  ревматичните заболявания. Осъществява сътрудничество със средствата за масово осведомяване.

V.    ЧЛЕНСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА БДР
 Чл. 8. Членството в БДР е доброволно. Всеки лекар или друг специалист, който има отношение към ревматичните заболявания и признава и изпълнява разпоредбите на този Устав може да бъде член на БДР. Членове на БДР могат да бъдат и юридически лица.
 Чл. 9. Членовете се приемат въз основа на писмена молба, отправена до ръководството на БДР и се считат за членове от датата на подаването на молбата. В молбата следва изрично да се посочи, че желаещият познава и приема условията на този Устав.
Чл.10. Членството в БДР може да се прекрати в следните случаи:
10.1. По собствена молба, считано от датата на подаването й до УС на БДР.
10.2. При неплащане на членския внос за период от 1 година, без уважителни причини.
10.3. По решение на УС при случаи на сериозни нарушения на разпоредбите на този Устав или медицинска етика.

V.    ОРГАНИ НА БДР
Чл. 11. Конгресът на членовете е върховен орган на БДР. Конгресът се провежда на 4 години, а при нужда и инзвънредно, по решение на ръководството на БДР или по предложение на група членове, подкрепено от 2/3 от ръководството на БДР.
Чл. 12. Конгресът се счита за законен ако присъствуват най-малко 2/3 от всички членове. При неявяване на половината от всички членове, конгресът се отлага с един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законен, колкото и членове да се явят.
Чл. 13. На конгреса всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощно. Решенията на Конгреса се вземат с мнозинство на гласовете, но за изменение на устава, за прекратяване на сдружението или за сливането му с друго е необходимо мнозинство от 2/3 от присъствуващите.
По въпроси, които не са били вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения. Това не важи в случаите на отстраняване на членове на Ръководството и за избиране на нови членове на така освободените места.
Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг, неговити низходящи и възходящи роднини, както и роднините му сребърна линия по сватовство до втора степен.
Чл. 14. Ръководството на сдружението се състои от 7 –11 членове. Ръководството се избира от Конгреса с явно гласуване за срок от четири години.
Чл. 15. Ръководството има следните пълномощия:
15.1. Ръководи, организира и координира работата на сдружението.
15.2. Изработва проект за Национална програма за диагноза, профилактика и лечение на ревматичните заболявания и пряко участва в нейната реализация, взаимодействайки със съответните държавни институции.
15.3. Избира с явно гласуване Ръководство на БДР  в състав от 7 до 11 членове – председател, двама замесник председатели, секретар, касиер и членове - при кворум от 2/3 от членовете на БДР. Председателят се избира най-много за два последователни мандата.
15.4. Избира Ревизионна комисия в състав от трима души – председател и двама члена, като участващите в нея не могат да бъдат избирани за повече от 2 мандата. Ревизионната комисия следи за спазването на Устава, за организирането и разходите на финансовите средства, за опазването на имуществото на дружеството и представя отчет за дейността си на Конгреса.

VI.    ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА БДР
Чл. 16. БДР се представлява от Председателя на УС, заместник председателите и секретаря заедно и поотделно.
VII.    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БДР
Чл. 17. Всеки член на БДР има право:
17.1. Да участва в дейността на дружеството.
17.2. Да избира и да бъде избиран в органите на дружеството.
17.3. Да получава съдействие и подкрепа за осъществяване на творческо – професионалните си интереси.
17.4. При възможност да бъде подпомаган за участие в научни прояви по проблемите на ревматичните заболявания.
Чл. 18. Всеки член на БДР е длъжен:
18.1. Да работи за осъществяване на целите и задачите на дружеството.
18.2. Да подобрява професионалната си квалификация и да съдейства за популяризирането на новостите в световната медицинска наука в областта на ревматичните заболявания.
18.3. Да плаща членски внос, определян от Ръководството на БДР.

VIII.    ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА НА БДР
Чл. 19. Средствата на БДР се набират от членски внос, дарения, постъплания от организиране на научни прояви. БДР не извършва стопанска дейност.

IX.    СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА БДР
Чл. 20. БДР се учредява без срок.

ЗА НЕУРЕДЕНЕТЕ С ТОЗИ УСТАВ ВЪПРОСИ СЕ ПРИЛАГАТ ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.