БДР, София, ул. Урвич 13
Списание Ревматология : 2013 : Брой 2

СЪДЪРЖАНИЕ 

ОБЗОРИ

Н. Николов, М. Панчовска и Зл. Коларов. Обучението в ревматологията
Вл. Бояджиева, Р. Стоилов и Г. Петрова. Теоретични основи и значение на фармакоикономическите анализи в ревматологичната практика
И. Миланов, В. Решкова, Р. Рашков. Болки в гърба и кръста
В. Решкова, П. Павлова и Зл. Коларов. Фибромиалгичен синдром в доболничната практика

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Н. Николов, М. Панчовска и Зл. Коларов. Диспансерно наблюдение на ревматично болните в България
И. Манолова, М. Иванова, Вл. Бояджиева, М. Платиканова, Сп. Станилова и Р. Стоилов. Повишени серумни нива на IL-18 при болни с ревматоиден артрит и анкилозиращ спондилит
И. Шейтанов, Цв. Петранова, С. Монов, А. Баталов, Р. Несторова и Р. Рашков. Диагностични възможности на мускулно-скелетната сонография при подагра - нашият опит

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

С. Михайлова, Н. Гешева, П. Янкова, А. Михайлова, С. Стефанов и Е. Наумова. Развитие на общ вариабилен имунен дефицит при пациентка със системен лупус еритематозус

 

ОБЗОРИ

ОБУЧЕНИЕТО В РЕВМАТОЛОГИЯТА
Н. Николов1, М. Панчовска2 и Зл. Коларов3

1Ревматологично отделение, Медицински университет - Плевен
2Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести”, Медицински университет - Пловдив
3Клиника по ревматология - София
Резюме. В процеса на подготовка на лекарите обучителните програми в ревматологията са на различни нива. Те започват още в университета и продължават като различни форми на следдипломно обучение. Адресирани са както към ОПЛ – ключова фигура при диагностиката и лечението на ревматичните болести, така и към специалистите ревматолози. Недоброто управление на тези заболявания е тясно свързано с нивото на подготовка на лекарите, които работят с тях. Констатациите от световните проучвания са, че подготовката по ревматология на университетско ниво и насочените към ОПЛ образователни програми са крайно недостатъчи, имайки предвид широкото разпространение и високата социална значимост на тези заболявания.
Ключови думи: обучение, образователни програми, ревматология

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ И ЗНАЧЕНИЕ НА ФАРМАКОИКОНОМИЧЕСКИТЕ АНАЛИЗИ В РЕВМАТОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА
Вл. Бояджиева1, Р. Стоилов1 и Г. Петрова2

1Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”, Медицински университет – София
2Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София
Резюме.
Фармакоикономиката, като поддисциплина на икономиката на здравеопазването, представлява приложението на икономическия анализ към употребата на фармацевтичните продукти, услуги и програми, фокусирайки се върху разходите и резултатите от тази употреба. Резултатите се отнасят до измерването на медицинските, икономическите и социалните аспекти от лекарствата. Поради различията в постигнатите резултати от лекарствената терапия са разработени различни методи за икономическата щ оценка. Основните видове фармакоикономически методи са анализите: разход–минимум, разход–ефективност, разход–полза и разход– полезност. По своята същност те представляват двойносравнителни анализи, които съпоставят разходите от алтернативни терапевтични подходи с техните резултати. Основната им роля е дa се подпомогне вземането на правилно терапевтично, управленско или финансово решение. Обсъждат се принципните възможности и ползи от прилагане на фармакоикономическите методи при ревматоидния артрит въз основа на преглед на научната литература в областта.
Ключови думи: фармакоикономика, икономически анализ, разходи, резултати
Summary. Pharmаcoeconomics as a sub-discipline of healthcare economics is in its nature the application of

БОЛКИ В ГЪРБА И КРЪСТА
И. Миланов1, В. Решкова2, Р. Рашков2
1СБАЛНП ”Св. Наум” – София
2Клиника по ревматология, УМБАЛ ”Св. Ив. Рилски” - София
Резюме. Регионалните болкови синдроми се характеризират с болка, която се разпространява в ограничена мускулно-скелетна област. Анамнезата и прегледът на пациента диференцират 4 типа болка: периартикуларна, ставна, невропатична и ирадиираща. Най-честата причина за невропатичната, или смесената болка е ишиалгията. Тя е усложнение на спондилозата и хроничната болка в кръста, включително на дискова херния. Болките в гърба и кръста са изключително чести в медицинската практика. При хроничната болка в кръста и радикуларната болка са представени двата компонента на смесената болка – ноцицептивна и невропатична. Дискова протрузия е причина за цервикална радикулопатия при 21,9% от случаите, а комбинацията от спондилоза и дискова протрузия се наблюдава при 68,4% от пациентите.
Ключови думи: болки в гърба, етиология, лечение

ФИБРОМИАЛГИЧЕН СИНДРОМ В ДОБОЛНИЧНАТА ПРАКТИКА
В. Решкова, П. Павлова и Зл. Коларов

Клиника по ревматология, МУ – София
Резюме. Фибромиалгичният синдром (ФМС) е сериозен интердисплинарен медицински проблем, на който в последно време се обръща все повече внимание. В САЩ са диагностицирани 3,7 млн. болни, или около 2% от населението на страната. Разходите за тази нозология са повече непреки и нематериални, свързани със социалната адаптация на болните и проблемите в личен план. ФМС в България е често срещано, но рядко диагностицирано заболяване. Трябва да се привлече вниманието на медицинските специалисти, и най-вече на ОПЛ, върху проблема. В обзора се проследяват публикации, свързани с диагностиката, терапията и рехабилитационните програми при болните с ФМС в доболничната практика.
Ключови думи: фибромиалгичен синдром, доболничната практика

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА РЕВМАТИЧНО БОЛНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Н. Николов1, М. Панчовска2 и Зл. Коларов3
1Ревматологично отделение, Медицински университет - Плевен
2Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести”, Медицински университет - Пловдив
3Клиника по ревматология – София
Резюме. Диспансерното наблюдение на ревматично болните е важен и отговорен процес, тъй като е свързан с агресивността на ревматичните заболявания, склонността им към хронифициране и последващата тежка инвалидизация на болните. Особеностите на различните автоимунни нозолгични единици изискват регулярни срещи на амбулаторния пациент с лекуващия ревматолог, постоянен лабораторен и рентгенов контрол. Това с не по-малка сила важи и за дегенеративните ставни заболявания. Диспансерно наблюдение на тези болни съществува още от петдесетте години и до въвеждане на здравната реформа през 2000 г. се осъществяваше от участъковите лекари. В момента е в сила Наредба № 39 от 16.11.2004 г. на МЗ за профилактичните прегледи и диспансеризацията, която се актуализира всяка година при приемането на Националния рамков договор. В статията се прави анализ на диспансерното наблюдение на ревматично болните в България за периода 2006-2011 г., като се засягат основни проблеми при неговото осъществяване.
Ключови думи: диспансерно наблюдение, ревматични болести

ПОВИШЕНИ СЕРУМНИ НИВА НА IL-18 ПРИ БОЛНИ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ И АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ
И. Манолова1, М. Иванова2, Вл. Бояджиева2, М. Платиканова3, Сп. Станилова4 и Р. Стоилов2
1Катедра „Здравни грижи”, МФ, ТУ – Стара Загора
2Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски” – София
3Катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология”, МФ, ТУ – Стара Загора
4Катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика”, МФ, ТУ – Стара Загора
Резюме. Ревматоидният артит (РА) и анкилозиращият спондилит (АС) са примери за ревматични болести, при които хроничното възпаление е свързано с патология на периферните стави или аксиалния скелет. Въпреки че механизмите на костно ремоделиране при възпалителните ставни заболявания показват известно сходство, при всяко едно от двете заболявания има уникално въздействие върху субхондралната кост или аксиалния скелет. И при двете заболявания активираните имунни клетки във възпалителните лезии продуцират широк спектър цитокини. Те участват в инициацията и поддържането на хроничното възпаление. Целта на проучването е да изследваме ролята на IL-18 в болестния процес при ревматоидния артрит и анкилозиращия спондилит, като вземем под внимание влиянието на възрастта, пола и давността на заболяването. Серумните нива на IL-18 при 77 болни с АС и 53 болни с РА бяха измерени чрез ELISA тест. Резултатите бяха сравнени с тези на 54 здрави контроли. Изследвахме също влиянието на пола, възрастта и давността на заболяването върху серумните концентрации на IL-18 във всяка една от групите чрез едномерни и многомерни анализи (анализ на ковариацията – general linear model). Както при болните с АС (420.54 ± 218.4 pg/ml), така и при тези с РА (315.94 ± 173.75 pg/ml) бяха измерени статистически значими по-високи серумни нива на IL-18, в сравнение с контролната група здрави лица (149.6 ± 134.2 pg/ml; p < 0.001). Установихме по-високи стойности на IL-18 в серума при АС спрямо РА (р = 0.002). Полът, възрастта и давността на заболяването нямат измерим и статистически значим ефект върху серумното ниво на IL-18. Нашето проучване показа значимо повишени серумни нива на IL-18 при болните с РА и АС спрямо здравите индивиди и недвусмислено демонстрира по-високи концентрации на този цитокин в серума при АС спрямо РА.
Ключови думи: анкилозиращ спондилит, ревматоиден артрит, IL-18

ДИАГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНАТА СОНОГРАФИЯ ПРИ ПОДАГРА - НАШИЯТ ОПИТ
И. Шейтанов1, Цв. Петранова
1, С. Монов1, А. Баталов2, Р. Несторова3 и Р. Рашков1
1Клиника по ревматология, Медицински университет – София
2Клиника по ревматология, Медицински университет – Пловдив
3Ревматологичен център „Св. Ирина“ – София
Резюме. През последното десетилетие ултразвукът (УЗ) се превърна в основен диагностичен метод за образна оценка на мускулно-скелетните заболявания. Напредъкът в технологиите с развитието на високочестотни трансдюсери, възможностите за color/power Doppler изследването и функцията за разширяване на образа допринесоха за прогресивното развитие на тази методика. Представяме диагностичните възможности на мускулно скелетната сонография при оценка на патологичните промени, които настъпват в ставите и околоставните меки тъкани при пациенти с подагра.Те могат да бъдат разделени на две големи групи – неспецифични признаци на възпаление и характеристики, даващи директна представа за кристалните отлагания. В началните фази на заболяването ехографската диагноза е неспецифична и показва само наличие на синовиален излив. При прогресиране на заболяването могат да бъдат установени типичните патоморфологични промени, които настъпват в ставите - отлагане на кристали от мононатриев урат по повърхността на хрущяла, т.нар. двоен контур, отлагане на тофи и образуване на костни ерозии.
В заключение, правим препоръка УЗ рутинно да бъде използван в ежедневната клинична практика на специалиста ревматолог за диагностициране и мониториране на терапевтичния отговор при пациенти с подагра.
Ключови думи: подагра, ултразвук, диагностични възможностти

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ РАЗВИТИЕ НА ОБЩ ВАРИАБИЛЕН ИМУНЕН ДЕФИЦИТ ПРИ ПАЦИЕНТКА СЪС СИСТЕМЕН ЛУПУС  ЕРИТЕМАТОЗУС
С. Михайлова1, Н. Гешева1, П. Янкова1, А. Михайлова1, С. Стефанов2 и Е. Наумова1
1Клиника по клинична имунология, УМБАЛ „Александровска” – София
2Клиника по ревматология, кардиология и хематология, СБАЛДБ – София
Резюме. Общият вариабилен имунен дефицит се характеризира с понижени до липсващи имуноглобулини и различно изразена Т-клетъчна дисфункция. На противоположния полюс в спектъра на имуномедиираните заболявания е системният лупус еритематозус (СЛЕ) – автоимунно заболяване, при което се установяват автоантитела и често високи серумни нива на имуноглобулините. Въпреки крайно различаващите се имунологични параметри, обединяваща характеристика при тези две състояния е нарушената регулация на имунния отговор. Представяме случай на 35-годишна жена, диагностицирана на 14 години със СЛЕ със съответните клинико-лабораторни изяви. Дванадесет години по-късно пациентката развива високостепенна хипогамаглобулинемия и рецидивиращи инфекции. Проведените имунологични изследвания насочват към общ вариабилен имунен дефицит. Преходът от едното към другото състояние е необичаен и рядък и представлява научноизследователски и клиничен интерес. Обсъжда се степента, до която при пациентката едновременно съществуват тези две състояния, или общият вариабилен имунен дефицит е усложнение на СЛЕ и/или е причинен от имуносупресивното лечение.
Ключови думи: системен лупус еритематозус, общ вариабилен имунен дефицит


 

PDFСПИСАНИЕ РЕВМАТОЛОГИЯ : СЪДЪРЖАНИЕ : 2013 : БРОЙ 2 : Свали в PDF формат
PDFRHEUMATOLOGY : CONTENT : 2013 : ISSUE 2 : Download PDF