БДР, София, ул. Урвич 13
Списание Ревматология : 2014 : Брой 3 и 4

ОБЗОРИ
Д. Димов. Актуални възможности и перспективи на биологичните средства в лечението на системните васкулити 
II. Биологични средства при артериита на Takayasu

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Р. Стоилов и Г. Петрова. Анализ на разходите за лечението на ревматоидни заболявания с биологични болестопроменящи антиревматични лекарствени продукти през периода 2009-2013 г. в България
Р. Рашков, Цв. Йонева, Я. Здравкова, Ж. Нейкова и П. Ерменчева. Клинични и имунологични характеристики на болните със системен лупус и връзката им с клиничната активност по данни от регистъра  на болните със СЛЕ в България
Цв. Йонева, Я. Здравкова, Д. Калинова, Е. Иванова, Д. Кюркчиев и Р. Рашков. Едногодишен клиничен опит с белимумаб при пациенти със системен лупус еритематозус

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Д. Калинова, A. Копчев, E. Иванова-Тодорова, Цв. Младенова, В. Решкова, Д. Димитрова, Д. Кюркчиев и Р. Рашков. Хроничен рецидивиращ ANCA-асоцииран васкулит (грануломатоза на Вегенер) с тежко белодробно ангажиране, повлияващ се от анти-CD20 моноклонална терапия с Rituximab
Д. Калинова, В. Стойнова, П. Кратунков, В. Решкова и Р. Рашков. Артериит на Takayasu – грануломатозен васкулит, асоцииран с туберкулозна инфекция при два млади мъже
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Р. Стоилов и Т. Кунева. Клиничен случай на пациент с ревматоиден артрит след прекаран вирусен енцефалит по време на лечение с тоцилизумаб

 


CONTENTS

REVIEWS

D. Dimov. Actual possibilities and perspectives of biologic agents in the treatment of systemic vasculitides
II. Biologic agents in Takayasu arteritis

ORIGINAL ARTICLES

Vl. Boyadzhieva, N. Stoilov, R. Stoilov and G. Petrova. The cost of treatment of rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis with biological disease-modifying anti-rheumatic drugs in the period 2009-2011 in Bulgaria
R. Rashkov, Ts. Yoneva, Ya. Zdravkova, Zh. Nejkova and P. Ermencheva. Clinical and immunological characteristics of systemic lupus erythematosus patients and their relation to disease activity – data of the bulgarian sle registry
Ts. Yoneva, Ya. Zdravkova, D. Kalinova, E. Ivanova-Todorova, D. Kyurkchiev and R. Rashkov. Efficacy and Safety of Belimumab in Patients with Systemic Lupus Erythematosus – A One-Year Clinical Experience

CASES REPORTS

D. Kalinova, A. Kopchev, E. Ivanova-Todorova, Ts. Mladenova, V. Reshkova, D. Dimitrova, D. Kyurkchiev and R. Rashkov. Response of chronic, relapsing Wegener’s granulomatosis with severe pulmonary involvement to anti-CD20 monoclonal
antibody (Rituximab)
D. Kalinova, V. Stoinova, P. Kratunkov, V. Reshkova and R. Rashkov. Takayasu’s arteritis – a granulomatous vasculitis associated with tuberculosis infections in two young male patients
Vl. Boyadzhieva, N. Stoilov, R. Stoilov and T. Kuneva. A clinical case of a patient with rheumatoid arthritis after viral encephalitis, during treatment with tocilizumabОБЗОРИ

АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА БИОЛОГИЧНИТЕ  СРЕДСТВА В ЛЕЧЕНИЕТО НА СИСТЕМНИТЕ ВАСКУЛИТИ
II. Биологични средства при артериита на Takayasu
Д. Димов
Военномедицинска академия – София
ACTUAL POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES OF BIOLOGIC AGENTS IN THE TREATMENT OF SYSTEMIC VASCULITIDES
II. Biologic agents in Takayasu arteritis
D. Dimov
Military Medical Academy – Sofia
Резюме. Направен е изчерпателен обзор на публикуваните досега литературни данни относно използване на биологични средства (БС) в лечението на рефрактерни към конвенционалната терапия болни от артериит на Takayasu. Изпитани са били БС, насочени срещу цитокините TNF-α и IL-6 и срещу B-лимфоцитите. Благоприятен отговор (пълна и непълна ремисия) и стероидоспестяващ ефект при приемлива безопасност е получен и чрез трите вида БС в по-голямата част от случаите. Пълна клинична ремисия обаче е постигната значимо по-често при болните, лекувани с tocilizumab, отколкото при лекуваните с анти-TNF-α БС. Недостатъчно проследени и изяснени са продължителността на ремисията и поддържащото лечение. БС са нова терапевтична възможност при рефрактерен артериит на Takayasu.
Ключови думи: артериит на Takayasu, биологични средства, анти-TNF-α средства, тоцилизумаб, ритуксимаб

Summary. A comprehensive review has been made of literary data published so far concerning the use of biologic drugs (BDs) in the treatment of Takayasu arteritis patients refractory to conventional therapy. The BDs targeted to the cytokines TNFα and IL-6 and to B-lymphocytes are studied. A favorable answer (complete or partial remission) and steroid-saving effect in the majority of the cases is obtained by means of all three BDs types. The complete remission rate, however, is significantly higher in the patients treated by tocilizumab than in those by anti-TNFα BD. The remission duration and maintaining therapy still remain insufficiently followed up and clarified though. BDs could be considered a new useful therapeutic option in Takayasu arteritis.
Key words: Takayasu arteritis, biological drugs, anti-TNFα agents, tocilizumab, rituximab

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА РЕВМАТОИДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ С БИОЛОГИЧНИ БОЛЕСТОПРОМЕНЯЩИ АНТИРЕВМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2009-2013 Г. В БЪЛГАРИЯ
Вл. Бояджиева1, Н. Стоилов1, Р. Стоилов1 и Г. Петрова2
1Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”, Медицински университет – София,
2Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София
THE COST OF TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS, ANKYLOSING SPONDYLITIS AND PSORIATIC ARTHRITIS WITH BIOLOGICAL DISEASE-MODIFYING ANTI-RHEUMATIC DRUGS IN THE PERIOD 2009-2011 IN BULGARIA
Vl. Boyadzhieva1, N. Stoilov1, R. Stoilov1 and G. Petrova2
1Clinic of Rheumatology, University Hospital „Sveti Ivan Rilski”, Medical University – Sofia
2Pharmaceutical Faculty, Medical University – Sofia
Резюме. През последните години в страната се наблюдава тенденция за нарастване на разходите за биологична терапия на възпалителните ставни заволявания – ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит и псориатичен артрит. Значителна част от засегнатите от тези заболявания провеждат лечение с биологични лекарствени продукти (5% от болните с РА и 7.5% от болните с АС). Това е процент, съпоставим с достъпа до това лечение на пациентите в останалите европейски държави. Според данните на НЗОК от 2009 до 2013 г. всяка година в сравнение с предходната се наблюдава удвояване на разходите в това направление. Въпреки тази тенденция в България се отчитат сравнително ниски разходи за лечение на пациентите, боледуващи от РА през 2008, 2009, 2010 г., в сравнение с останалите страни в Европейския съюз.
Ключови думи: разходи, биологична терапия, възпалителни ставни заболявания

Summary. In recent years, a tendency to increase the cost of biological therapy of inflammatory joint diseases – rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, and psoriatic arthritis in Bulgaria is observed. A significant proportion of these patients receive biological agents (5% of patients with RA and 7.5% of patients with AS). The percentage shows a comparable access to this treatment in other European countries. According to the National Health Insurance Fund from 2009 to 2013 doubling of costs in this direction each year compared with the previous year was observed. Despite this tendency, the amount spent on patients with RA for 2008, 2009, 2010 is considerably lower than the rest of the European countries.
Key words: cost, biological therapy, inflammatory joint diseases

КЛИНИЧНИ И ИМУНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БОЛНИТЕ  СЪС СИСТЕМЕН ЛУПУС И ВРЪЗКАТА ИМ С КЛИНИЧНАТА АКТИВНОСТ  ПО ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА БОЛНИТЕ СЪС СЛЕ В БЪЛГАРИЯ
Р. Рашков, Цв. Йонева, Я. Здравкова, Ж. Нейкова и П. Ерменчева
Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS PATIENTS AND THEIR RELATION TO DISEASE ACTIVITY – DATA OF THE BULGARIAN SLE REGISTRY
R. Rashkov, Ts. Yoneva, Ya. Zdravkova, Zh. Nejkova and P. Ermencheva
Clinic of Rheumatology, University Hospital “Sveti Ivan Rilski” – Sofia
Резюме. В статията са представени данни от регистъра на пациентите със системен лупус в България – честота на клиничните прояви по органи и системи, имунологична характеристика и връзка с болестната активност, измерена чрез SELENA-SLEDAI. Регистърът е създаден от Българското дружество по ревматология и включва 119 демографски, клинични и параклинични параметъра. Замислен е като динамична структура и затова въвеждането на пациенти и нови данни за включените пациенти продължава. От информацията до момента става ясно, че най-честите прояви на заболяването са от страна на кожата и лигавиците, а по-тежките органни увреждания най-често са свързани с бъбреците. Най-голяма честота в българската популация имат антителата: anti-Ro, anti-Ro52, следвани от anti-RNP/Sm, anti-dsDNA и anti-Nucleosomes, както и хипокомплементемията С4. Оценката на активността чрез SELENA-SLEDAI показва, че 1/3 от пациентите са без активност на заболяването, а друга 1/3 са с ниска болестна активност.
Ключови думи: СЛЕ, регистър на болните в България, болестна активност

Summary. The article presents the Bulgarian SLE patients’ registry data including the frequency of the clinical manifestations by organs and systems, immunological profile and their relation to disease activity measured by SELENA-SLEDAI. The registry is created by the Bulgarian Rheumatologic Society, and each patient is described by 119 demographical, clinical and laboratory parameters. The idea of creating the registry is meant to be a continuous process and inclusion of patients continues. The present data show that the most common disease manifestations are from the skin and mucosas and from the side of more severe organ involvement – the renal involvement. The most common antibodies in the Bulgarian population are anti-Ro, anti-Ro52, followed by anti-RNP/Sm, anti-dsDNA and anti-Nucleosomes as well as the decreased levels of С4. The evaluation of disease activity by the SELENA-SLEDAI shows that 1/3 of our patients have no disease activity and 1/3 has low disease activity.
Key words:  SLE, patient’s registry, disease activity

ЕДНОГОДИШЕН КЛИНИЧЕН ОПИТ С БЕЛИМУМАБ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОЗУС
Цв. Йонева1, Я. Здравкова1, Д. Калинова1, Е. Иванова2, Д. Кюркчиев2 и Р. Рашков1
1Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София
2МДЛ по клинична лаборатория и имунология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София
EFFICACY AND SAFETY OF BELIMUMAB IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS – A ONE-YEAR CLINICAL EXPERIENCE
Ts. Yoneva1, Ya. Zdravkova1, D. Kalinova1, E. Ivanova-Todorova2, D. Kyurkchiev2 and R. Rashkov1
1Clinic of Rheumatology, University Hospital “Sveti Ivan Rilski” – Sofia
2Laboratory of Clinical Immunology, University Hospital “Sveti Ivan Rilski” – Sofia
Резюме. Системният лупус еритематозус (SLE) е мултисистемно автоимунно заболяване, с разнообразен ход на протичане, с епизоди на обостряния и ремисии и с натрупване на рaзлични органни прояви във времето. Характеризира се с продукция на автоантитела и абнормална функция на В-лимфоцитите. По-високата смъртност при лупусно болните се дължи, от една страна, на проявите и усложненията на болестта и трайните органни увреждания от ненавременно овладяната активност, а от друга страна – на свързаната с терапията токсичност. Belimumab (Benlysta) е напълно човешко моноклонално антитяло, което се свързва с В-лимфоцитния стимулатор. Показан е за допълваща терапия на пациенти с активен, антитяло-позитивен системен лупус еритематозус, с висока степен на активност на болестта, въпреки приложението на стандартна терапия. В Клиниката по ревматология бе проведено едногодишно лечение на 10 пациенти с белимумаб по програма за разширен достъп до Benlysta. Едногодишният опит на клиниката по ревматология с Benlysta показва, че медикаментът е ефективен при болни с активен SLE и с антитела. Понижението в активността на болестта, намалението на пристъпите и подобрението на имунологичните показатели водят до ограничение на кортикостероидната доза. Медикаментът е с добра поносимост и профил на безопасност, като цяло нивото на страничните реакции е ниско, не се наблюдават сериозни нежелани реакции.
Ключови думи: системен лупус еритематозус, бенлиста, антитяло-позитивен, SELENA-SLEDAI

Summary. Systemic lupus erythematosus (SLE) is a complex, multisystemic autoimmune disease with diverse development, a clinical pattern of flares and remissions and multiorgan manifestations during its course. It is characterized by autoantibody production and abnormal B-lymphocyte function. The higher mortality rate is due on the one side to the clinical manifestations and the complications of the disease itself, the organ damage from the untimely controlled disease activity and on the other side to the drugs toxicity. Belimumab (Benlysta) is a fully human monoclonal antibody that binds the soluble B-lymphocyte stimulator. It is meant as additional therapy for highly active, antibody-positive systemic lupus with high activity in SLE patients already on standard therapy. In the Rheumatology clinic a one-year clinical trial with Belimumab in ten patients via an inclusive program was completed. The one-year clinical experience with Benlysta shows that the medication is effective in patients with active SLE and positive antibodies. The decrease in disease activity, flare rate and immunological parameters leads to decreasing corticosteroid dose. The medication has a good safety profile and is well tolerated – rare adverse events, without serious adverse effects.
Key words: systemic lupus erythematosus, Benlysta, antibody-positive, SELENA-SLEDAI

ХРОНИЧЕН РЕЦИДИВИРАЩ ANCA-АСОЦИИРАН ВАСКУЛИТ (ГРАНУЛОМАТОЗА НА ВЕГЕНЕР) С ТЕЖКО БЕЛОДРОБНО АНГАЖИРАНЕ, ПОВЛИЯВАЩ СЕ ОТ АНТИ-CD20 МОНОКЛОНАЛНА ТЕРАПИЯ С RITUXIMAB
Д. Калинова1, A. Копчев1, E. Иванова-Тодорова2, Цв. Младенова2, В. Решкова1, Д. Димитрова, Д. Кюркчиев2 и Р. Рашков1
1Клиника по ревматология, Университетска болница „Св. Иван Рилски” – София
2Лаборатория по клинична имунология, Университетска болница „Св. Иван Рилски” – София
RESPONSE OF CHRONIC, RELAPSING WEGENER’S GRANULOMATOSIS WITH SEVERE PULMONARY INVOLVEMENT TO ANTI-CD20 MONOCLONAL ANTIBODY (RITUXIMAB)
D. Kalinova1, A. Kopchev1, E. Ivanova-Todorova2, Ts. Mladenova2, V. Reshkova1, D. Dimitrova, D. Kyurkchiev2 and R. Rashkov1
1Department of Rheumotology, University Hospital “Sveti Ivan Rilski” – Sofia
2Laboratory of Clinical Immunology, University Hospital “Sveti Ivan Rilski” – Sofia
Резюме. Грануломатозата на Вегенер и микроскопският полиангиит са първични васкулити, които засягат малките по размер съдове с предилекционно ангажиране на белия дроб и бъбреците. При много от болните с този тип васкулит се позитивират антинеутрофилни цитоплазмени автоантитела (ANCAs), насочени или срещу протеиназа-3 (PR3), или срещу миелопероксидаза (MPO) в неутрофилите. Стандартната терапия при тежките форми на ANCA-асоциираните васкулити включва комбинирано приложение на кортикостероид и Cyclophosphamide. ANCA-асоциираните васкулити са с висока честота на рецидивите. Освен това при някои от пациентите няма достатъчен отговор към терапията с кортикостероид и Cyclophosphamide. Rituximab е химерично моноклонално антитяло, насочено срещу CD20, клетъчен антиген, който се експресира върху повърхността на предимно В-лимфоцитните клетъчни линии. Приложението на Rituximab при ANCA-асоциираните васкулити се основава на способността за унищожаване на CD20+ прекурсорите на плазмени клетки, които секретират антинеутрофилни цитоплазмени автоантитела. Rituximab е съвременен биологичен препарат, доказал своето място сред „терапевтичния арсенал” при ANCA-асоциираните васкулити, като може да се използва или като алтернатива на Cyclophosphamide, или при болни с рецидивиращ васкулит. Представяме клиничен случай на млад мъж с хроничен рецидивиращ ANCA-асоцииран васкулит (грануломатоза на Вегенер), с тежко белодробно ангажиране, при когото приложението на Cyclophosphamide не може да контролира активността на васкулита. Болният успешно е лекуван с Rituximab.
Ключови думи: грануломатоза на Вегенер, васкулит, антинеутрофилни цитоплазмени антитела,
B-лимфоцити, CD20, Rituximab
Summary. Wegener’s granulomatosis (WG) and microscopic polyangiitis (MPA) are primary systemic small vessel vasculitides with predilection for the respiratory tract and kidneys. Most patients have circulating antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCAs) reacting either with neutrophil proteinase-3 (PR3) or myeloperoxidase (MPO). The combination of glucocorticoids and cylophosphamide is the standard therapy for patients with severe WG or MPO. ANCA-associated vasculitis has a high relapse rate, and some patients do not respond satisfactorily to this treatment. Rituximab is a chimeric monoclonal antibody directed against CD20, a cell surface antigen expressed almost exclusively on cells of B-lymphocytes lineage. A rationale for Rituximab in ANCA-associated vasculitis was based on its potential to deplete CD20+ precursors of ANCA-secreting plasma cells. Rituximab is an advanced biological agent in the treatment of ANCA-associated vasculitis and has a place in the therapeutic armament as an alternative to Cyclophosphamide or for refractory disease. We present a case of a young male patient with chronic, relapsing ANCA-associated vasculitis (Wegener’s granulomatosis) with severe pulmonary involvement, in whom the use of Cyclophosphamide failed to control disease activity. Subsequently the patient was treated successfully with Rituximab.
Key words: Wegener’s granulomatosis, vasculitis, antineutrophil cytoplasmic antibodies, B-lymphocyte, CD20, Rituximab

АРТЕРИИТ НА TAKAYASU – ГРАНУЛОМАТОЗЕН ВАСКУЛИТ, АСОЦИИРАН С ТУБЕРКУЛОЗНА ИНФЕКЦИЯ ПРИ ДВА МЛАДИ МЪЖЕ
Д. Калинова1, В. Стойнова2, П. Кратунков2, В. Решкова1 и Р. Рашков1
1Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски” – София
2УСБАЛССЗ „Св. Екатерина” – София
TAKAYASU’S ARTERITIS – A GRANULOMATOUS VASCULITIS ASSOCIATED WITH TUBERCULOSIS INFECTIONS IN TWO YOUNG MALE PATIENTS
D. Kalinova1, V. Stoinova2, P. Kratunkov1, V. Reshkova1 and R. Rashkov1
1Department of Rheumotology, Multiprofile Hospital “Sveti Ivan Rilski” – Sofiа
2University hospital “Sveta Ekaterina” – Sofia
Резюме. Артериитът на Takayasu e грануломатозен васкулит, с неясна етиология, който се характеризира с предилекционно ангажиране както на аортата и нейните главни клонове, така и на пулмоналните артерии. Този тип васкулит се среща по-често при жени в детеродна възраст. Към момента на диагнозата 10-20% от болните с артериит на Takayasu са клинично безсимптомни, докато 80-90% от пациентите са със системни или водещи съдови прояви. Опорни точки в диагнозата на артериита на Takayasu са клиничните симптоми, физикалният преглед и проведените образни изследвания (катетър-насочена артериография, магнитнорезонансна и компютърнотомографска ангиография). Етиологията на този тип васкулит е неясна. Различни автори допускат ролята на Mycobacterium tuberculosis като възможен етиологичен причинител в патогенезата. Някои предполагат съществуваща кръстосана реактивност между антигени на туберкулозния бактерий и човешкия heat shock protein. По-късно е установено, че микобактерият е източник на суперантигени, които причиняват поликлонална Т-клетъчна активация и освобождаване на различни цитокини, които увреждат съдовата стена. Целта е да се представят два случая от клиничната практика, описващи артериит на Takayasu, асоцииран с туберкулозна инфекция. Първият клиничен случай представя артериит на Takayasu и активна туберкулозна инфекция при 18-годишен мъж. Вторият случай описва грануломатозен васкулит, ангажиращ големите съдове, развиващ се при 36-годишен мъж с латентна туберкулоза.
Ключови думи: артериит на Takayasu, туберкулоза, грануломатозно възпаление

Summary. Takayasu’s arteritis is an inflammatory disease of unknown etiology characterized by granulomatous vasculitis affecting the aorta, its main branches and the pulmonary arteries. It occurs most often in women of child-bearing age. At the time of diagnosis 10% to 20% of patients with TA are clinically asymptomatic. The remaining 80% to 90% of patients present with systemic or vascular symptoms. The most important points in diagnosing Takayasu’s arteritis are the clinical features, physical examination and diagnostic imagings (catheter-directed dye arteriography, magnetic resonance angiography, computed tomographic angiography). The etiology of TA is not clear. A possible relationship between TA and tuberculosis has been suggested. Some studies suggest cross-reaction between Mycobacterium tuberculosis and human heat shock protein. It has been speculated the role of mycobacterial superantigens, which cause polyclonal T cell activation and massive cytokine release, that induce vascular damage. The aim of the study is to present two clinical cases of Takayasu’s arteritis and tuberculosis. The first clinical case presents a case of Takayasu’s arteritis and active tuberculosis infection in an 18-year-old male patient. The second case presented granulomatous vasculitis, affected the large arteries associated with latent tuberculosis in a 36-year-old man.
Key words: Takayasu’s arteritis, tuberculosis, granulomatous inflammation

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ СЛЕД ПРЕКАРАН ВИРУСЕН ЕНЦЕФАЛИТ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С ТОЦИЛИЗУМАБ
Вл. Бояджиева1, Н. Стоилов1, Р. Стоилов1 и Т. Кунева2
1Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски” – София
2Клиника по професионални заболявания, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски” – София
A CLINICAL CASE OF A PATIENT WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AFTER VIRAL ENCEPHALITIS, DURING TREATMENT WITH TOCILIZUMAB
Vl. Boyadzhieva1, N. Stoilov1, R. Stoilov1 and T. Kuneva2
1Clinic of Rheumatology, University Hospital “Sveti Iv. Rilski” – Sofia
2Department of Occupational Diseases, University Hospital “Sveti Iv. Rilski” – Sofia
Резюме. През последните години някои биологични лекарствени средства се използват все по-често за лечението на възпалителните ставни заболявания. Направената литературна справка показва клинични случаи, при които в хода на терапията пациентите развиват усложнения. Едно от по-редките усложнения е енцефалопатия. засега механизмите, водещи до развитието щ, все още не са добре изяснени. Представяме случай на пациентка с диагностициран дългогодишен ревматоиден артрит, при която по време на лечението с тоцилизумаб, хуманизирано моноклонално антитяло срещу интерлевкин (IL)-6 рецептор (IL-6R), е с клинична картина, характерна за исхемична енцефалопатия и вирусен енцефалит.
Ключови думи: ревматоиден артрит, биологично лечение, усложнения

Summary. In recent years, several biological drugs are used increasingly for the treatment of inflammatory joint diseases. The results of reference herein show the existence of clinical cases, in which patients will develop complications in the course of treatment. One of the less frequent complications is encephalopathy, wherein the mechanisms leading to its development are not yet well understood.We present a case of a patient diagnosed with longstanding rheumatoid arthritis, who, during the treatment with tocilizumab (a humanized monoclonal antibody against interleukin (IL)-6 receptor (IL-6R), has clinical symptoms of ischemic encephalopathy and viral encephalitis.
Key words: rheumatoid arthritis, biological treatment, complications