БДР, София, ул. Урвич 13

ОБЗОРИ
В. Прокопиев. GUNA нискодозирани цитокини – един съвременен подход в ревматологията с доказана ефикасност и безопасност
Н. Чилингирова, Н. Чилингиров. Странични ефекти от лекарственото лечение при рак на белия дроб
Д. Димов. Полимиалгия ревматика – сегашно състояние на диагностичния проблем
Н. Чилингирова, Н. Чилингиров. Фармакогеномика и лекарствена резистентност в онкологията

 

CONTENTS

REVIEWS
V. Prokopiev. GUNA Low Dose cytokines: a modern approach in rheumatology with proved efficacy and safety
N. Chilingirova, N. Chilingirov. Therapy related side effects in the treatment of lung cancer
D. Dimov. Polymyalgia rheumatica: the present state of the diagnostic problem
N. Chilingirova, N. Chilingirov. Pharmacogenetics and drug resistance in oncologyОБЗОРИ

GUNA НИСКОДОЗИРАНИ ЦИТОКИНИ – ЕДИН СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД В РЕВМАТОЛОГИЯТА С ДОКАЗАНА ЕФИКАСНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ
В. Прокопиев
Intellect Pharma, България
GUNA LOW DOSE CYTOKINES: A MODERN APPROACH IN RHEUMATOLOGY WITH PROVED EFFICACY AND SAFETY
V. Prokopiev
Intellect Pharma, Bulgaria
Резюме. Нискодозираната медицина на GUNA за първи път използва нискодозирани интерлевкини, растежни фактори, невропептиди и хормони. GUNA нискодозираните цитокини са в концентрация от пико- и фемтограми и са обработени с технология, наречена секвенциална кинетична активация (SKA). Th1 и Th17 субредици трябва да са в баланс с Th2 субредица. При възпаление има повишение на секретираните от Th1 и Th17 инфламаторни (имуностимулиращи) цитокини IL-1, IL-6, TNF-, IL-17, INF-, IL-2, IL-8 и намаление на цитокините от Тh2 субредица. Обратно – при алергия има повишение в Th2 субредица с повишени IL-4, IL-5, IL-13. При остро възпаление се прилага GUNA anti-IL-1, при хронично – GUNA IL-10, а за контрол на автоимунното иницииране – GUNA IL-4. Известна и доказана е ролята на IL-1, IL-6, TNF- в патогенезата на остеоартроза, ревматоиден артрит, остеопороза. Клинично проучване показва, че GUNA нискодозирани anti-IL-1 и IL-10 са ефикасни при остеоартроза на ръката и коляното. Комбинацията от GUNA антиинфламаторни цитокини и GUNA антицитокини показва задоволителна ефикасност при поддържането на LDA или ремисия при ревматоиден артрит, постигната с bDMARDs. Безопасността е отлична. GUNA нискодозиран IL-10 и GUNA Osteobios ще запазят костната плътност при менопаузална остеопороза, а GUNA IL-10 ще помогне за успешното третиране на фибромиалгия. GUNA нискодозирана терапия, самостоятелно или в комбинация, подкрепя традиционните терапии, помага в контрола на субхроничното възпалително състояние. Нискодозираните цитокини могат да бъдат алтернатива при пациенти с противопоказания или странични действия към конвенционалните медикаменти.
Ключови думи: GUNA нискодозирани цитокини, Sequential Kinetic Activation (SKA), остеоартроза, ревматоиден артрит, остеопороза, фибромиалгия
Abstract. GUNA Low Dose Medicine uses at first time low dose interleukins, growth factors, neuropeptides and hormones. GUNA Low Dose cytokines are in concentration of pico- and femtograms and they undergo technology called Sequential Kinetic Activation (SKA). Th1 and Th17 subsets should be in balance with Th2 subset. There is a rise of the secreted by Th1 and Th17 inflammatory (immunostimulating) cytokines IL-1, IL-6, TNF-, IL-17, INF-, IL-2, IL-8 and reduction of Тh2 subset in inflammation. In opposite side: there is a rise in Th2 subset with increased IL-4, IL-5, IL-13 in allergy. It should be applied GUNA anti-IL-1 in acute inflammation, GUNA IL-10 in chronic inflammation and GUNA IL-4 for control of autoimmune initiation. The role of IL-1, IL-6, TNF- in pathogenesis of osteoarthritis, rheumatoid arthritis, osteoporosis is known and proved. Clinical trial shows that GUNA low dose anti-IL-1 and IL-10 are efficient in osteoarthritis of hand and knee. Combination of GUNA anti-inflammatory cytokines and GUNA anti-cytokines results in satisfactory efficacy in maintaining of LDA or remission obtained with bDMARDs in patient with rheumatoid arthritis. Safety is excellent. GUNA low dose IL-10 and GUNA Osteobios will keep bone density in menopausal osteoporosis and GUNA IL-10 will help for successful treatment of fibromialgia. GUNA Low Dose therapy, alone or in combination, supports traditional therapies, helps in subchronic inflammatory condition control. Low dose cytokines could be an alternative in patients with contraindications or adverse events with conventional drugs.
Key words: GUNA Low Dose cytokines, Sequential Kinetic Activation (SKA), osteoarthritis, rheumatoid arthritis, osteoporosis, fibromialgia

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ ОТ ЛЕКАРСТВЕНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ
Н. Чилингирова1, Н. Чилингиров2
1Клиника по медицинска онкология, УСБАЛО – София
2Клиника по кардиология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София
THERAPY RELATED SIDE EFFECTS IN THE TREATMENT OF LUNG CANCER
N. Chilingirova1, N. Chilingirov2
1Medical Oncology Clinic, University Specialized Hospital for Active Treatment in Oncology – Sofia
2Cardiology Department, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital – Sofia
Резюме. Нежеланите лекарствени реакции (НЛР) представляват предизвикателство в терапията на онкологичните заболявания, и в частност при лечението на рака на белия дроб, в някои случаи и лимитиращ фактор за постигане на максимален терапевтичен ефект. Обзорът разглежда основните странични реакции, които се проявяват при системното химиотерапевтично и таргетно лечение на рака на белия дроб.
Ключови думи: рак на белия дроб, системно лечение, нежелани лекарствени реакции
Abstract. Chemotherapy side effects remain a huge challenge in the treatment of oncology diseases, in particular in the treatment of lung cancer – in some cases even limiting the achievement of maximal therapeutic effect. This article is a review of the main chemotherapy and targeted therapy related adverse events in lung cancer treatment.
Key words: lung cancer, systemic treatment, treatment side effects

ПОЛИМИАЛГИЯ РЕВМАТИКА – СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ НА ДИАГНОСТИЧНИЯ ПРОБЛЕМ
Д. Димов
Военномедицинска академия – София
POLYMYALGIA RHEUMATICA: THE PRESENT STATE OF THE DIAGNOSTIC PROBLEM
D. Dimov
Military Medical Academy – Sofia
Резюме. Диагнозата полимиалгия ревматика (PMR) се основава на съчетани­е на клинични признаци и параклинични изменения, никое от които не е патогномонично. За ограничаването на PMR от наподобяващите я болестни състоя­ния са предложени редица диагностични/класификационни критерии. Въз основа на анализ на досегашните сравнителни проучвания може да се приеме, че кри­териите на Nobunaga, EULAR/ACR (без сонография) и Chuang показват извест­ни предимства пред другите. Лансираният като обещаващ по-голяма специфичност за PMR критерий на EULAR/ACR (със сонография), засега оценяван нееднозначно, се нуждае от още контролни изпитвания. В практиката относително по-трудно остава разграничаването на PMR от ревматоиден артрит с късно на­чало (след 50 год.), особено в серонегативна форма.
Ключови думи: полимиалгия ревматика, диагностика, диагностични критерии, класификационни критерии
Abstract. The diagnostics of polymyalgia rheumatica (PMR) is based on the combination of clinical symptoms and paraclinical changes, none of which is pathognomonic. For the discrimination of PMR from the mimicking it disease conditions a series of diagnostic/classification crite¬ria is proposed. Based on analysis of the hitherto existing comparative examinations it could be considered that the criteria of Nobunaga, EULAR/ACR (without sonography) and Chuang have some advantages over other criteria. The EULAR/ACR (with sonography) criterion, launched as promising bigger specificity for PMR needs more control trials. Practice shows that discriminating PMR from rheumatoid arthritis with late onset (after the age of 50 years), particularly in its seronegative form, still remains relatively difficult.
Key words: polymyalgia rheumatica, diagnostics, diagnostic criteria, classification criteria

ФАРМАКОГЕНОМИКА И ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ В ОНКОЛОГИЯТА
Н. Чилингирова1, Н. Чилингиров2
Н. Чилингирова1, Н. Чилингиров2
1Клиника по медицинска онкология, УСБАЛО – София
2Клиника по кардиология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София
PHARMACOGENETICS AND DRUG RESISTANCE IN ONCOLOGY
N. Chilingirova1, N. Chilingirov2

1Medical Oncology Clinic, University Specialized Hospital for Active Treatment in Oncology – Sofia
2Cardiology Department, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital – Sofia
Резюме. Лечението на онкологичните заболявания се базира на мултидисциплинарен подход, включващ хирургия, лъче-, таргетна- и хормонотерапия. Предизвикателство пред лекарственото лечение е развитието на резистентност към прилаганото лечение. Различни цитотоксични медикаменти селективно се насочват към активно делящите се клетки, като различните им групи включват медикаменти с различен механизъм на действие. Лекарствената резистентност се дефинира като недостатъчен отговор в инхибирането на туморния растеж. Може да бъде унаследен в субпопулация от хетерогенни ракови клетки или да отразява клетъчен отговор вследствие излагане на лекарството, т.е. резистентността варира. Друго предизвикателство в терапията са фaрмакогенетичните различия при всеки отделен пациент. Тази статия разглежда лекарствената резистентност и ролята на фармакогеномиката в онкологичната практика, като се фокусира върху генетичните ѝ аспекти.
Ключови думи: онкология, лекарствена резистентност, фармакогеномика
Abstract. Treatment in oncology is based on a multidisciplinary approach, including surgery, radiotherapy, targeted and chemotherapy and hormone therapy. A huge challenge in the treatment area is the development of drug resistance in the course of therapy. Various cytotoxic drugs with a different mechanism of action are selectively targeting the actively dividing cells. Drug resistance could be defined as an insufficient response in inhibiting tumor growth. It may be inherited in a subpopulation of heterogeneous cancer cells or it could reflect the cellular response as a result of exposure to the drug. Cancers have the ability to develop resistance to traditional therapies, and the increasing prevalence of these drug resistant cancers necessitates further research and treatment development. Another challenge in therapy are pharmacogenetic differences in the individual patient. This paper examines drug resistance and the role of pharmacogenomics in oncology and focuses on its genetic aspects.
Key words: oncology, drug resistance, pharmacogenomics