БДР, София, ул. Урвич 13

 

ОБЗОРИ
Ц. Георгиев, М. Иванова, Р. Стоилов. Клинични методи за оценка на пациенти с гонартроза
Д. Димов. Полимиалгия ревматика – сегашно състояние на терапевтичния проблем

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Ц. Георгиев, М. Иванова, Ц. Великова, Е. Куртева, М. Пенков, А. Милошов, Р. Стоилов. Корелации между магнитнорезонансната находка и серумните нива на хрущялен олигомерен матриксен протеин при пациенти с гонартроза: крос-секционно проучване
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Р. Стоилов, Г. Петрова. Проспективно проучване на качеството на живот и болестната активност на пациенти с ревматоиден артрит, лекувани със синтетични болестопроменящи антиревматични лекарствени продукти за период от една година

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Вл. Бояджиева, Н. Стоилов, Д. Фердинандов, Р. Стоилов. Клиничен случай на пациент с анкилозиращ спондилит и фрактури с множествена локализация, при установен аденом на паращитовидната жлеза

 

CONTENTS

REVIEWS
Tz. Georgiev, М. Ivanova, R. Stoilov. Clinical methods to evaluate patients with knee osteoarthritis
D. Dimov. Polymyalgia rheumatica – the present state of the therapeutic problem

ORIGINAL ARTICLES
Tz. Georgiev, M. Ivanova, T. Velikova, E. Kurteva, M. Penkov, A. Miloshov, R. Stoilov. The relation of MRI-detected structural damage and serum levels of cartilage oligomeric matrix protein in patients with knee osteoarthritis: a cross sectional study
Vl. Boyadzhieva, N. Stoilov, R. Stoilov, G. Petrova. Prospective study of the quality of life and disease activity of patients with rheumatoid arthritis treated with conventional synthetic disease-modifying
antirheumatic drugs over one year

CASE REPORTS
Vl. Boyadjieva, N. Stoilov, D. Ferdinandov, R. Stoilov. A case report of a patient with ankylosing spondylitis and multiple fractures, diagnosed with parathyroid adenomaОБЗОРИ


КЛИНИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИ С ГОНАРТРОЗА
Ц. Георгиев, М. Иванова, Р. Стоилов
Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“, МУ – София
CLINICAL METHODS TO EVALUATE PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS
Tz. Georgiev, М. Ivanova, R. Stoilov
Clinic of Rheumatology, UMHAT „Sv. Iv. Rilski“, Medical University – Sofia
Резюме. Съществува голямо разнообразие от инструменти за измерване на различните аспекти на здравословното състояние при пациенти с ГоА. Към тях се числят визуалната аналогова скала за определяне интензитета на болката, специфичните въпросници за оценка на характерни за болестта симптоми и генеричните въпросници за цялостна оценка на здравето, включително качеството на живот на пациентите и степента на инвалидизация. При проследяването на отговора към терапия се използват дефинирани критерии, които определят пациентите като респондери или нонреспондери към терапията, разработени по подобие на често използваните при други заболявания в ревматологичната практика критерии за отговор.
Ключови думи: клинични методи, гонартроза, въпросници за оценка на характерни за болестта симптоми, генерични въпросници за цялостна оценка на здравето
Abstract. There is a wide variety of tools to measure different aspects of health in patients with knee osteoarthritis (KOA). These include the visual analogue scale for determining pain intensity, disease-specific self-reported questionnaires or interviews, and generic questionnaires for overall health assessment, which evaluate quality of life and the degree of disability of patients with KOA. Follow-up of treatment response uses defined criteria that categorize patients as responders or non-responders. They are developed similarly to response criteria commonly used in other rheumatic diseases. Understanding, applying, and documenting these tools for clinical assessment may improve the course of the disease and the therapy.
Key words: clinical methods, knee osteoarthritis, isease-specific self-reported questionnaires or interviews, generic questionnaires for overall health assessment

ПОЛИМИАЛГИЯ РЕВМАТИКА – СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПРОБЛЕМ
Д. Димов
Военномедицинска академия – София
POLYMYALGIA RHEUMATICA – THE PRESENT STATE OF THE THERAPEUTIC PROBLEM
D. Dimov
Military Medical Academy – Sofia
Резюме. Сегашните възможности за лечение на ревматичната полимиалгия са отразени в съвместните препоръки на eular и acr от 2015 г., разработени след задълбочен анализ на предходния световен опит. Относително нови са принципите за определяне началните дози на кортикостероидите (КС), режимът на постепенното им снижаване, кортикоспестяващите опции (в.м. КС, МТХ, тоцилизумаб), по-близкото проследяване на лечението, кинези- и физиотерапията. В препоръките нееднократно се използват понятията активност на болестта, ремисия и рецидив, без да им се дават определения, както и често се споменава за рискови фактори за рецидив или за странични действия на терапията без тяхното уточняване. В обзора са представени литературните данни относно тези понятия и фактори.
Ключови думи: полимиалгия ревматика, лечение, активност на болестта, ремисия, рецидив, рискови фактори
Abstract. The present possibilities for the treatment of polymyalgia rheumatica are depicted in the 2015 EULAR/ACR collaborative therapeutic recommendations, developed after a thorough analysis of the previous world experience. Among them relatively new approaches are the principles of determination of the initial doses of corticosteroids (CSs), their gradual tapering, the CSs-sparing options (i.m. CSs, MTX, tocilizumab), the close monitoring of the treatment, and exercise programs. In the recom¬mendations the concepts of "disease activity", "remission" and "relapse" as well as the risk factors for relapse or treatment side-effects are repeatedly used without being defined or specified. The review presents the found literary data concerning these concepts and factors.
Key words: polymyalgia rheumatica, treatment, disease activity, remission, relapse, risk factors

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

КОРЕЛАЦИИ МЕЖДУ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНАТА НАХОДКА И СЕРУМНИТЕ НИВА НА ХРУЩЯЛЕН ОЛИГОМЕРЕН МАТРИКСЕН ПРОТЕИН ПРИ ПАЦИЕНТИ  С ГОНАРТРОЗА: КРОС-СЕКЦИОННО ПРОУЧВАНЕ
Ц. Георгиев1, М. Иванова1, Ц. Великова2, Е. Куртева3, М. Пенков4, А. Милошов5, Р. Стоилов1
1Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“, Медицински факултет, Медицински университет – София
2Лаборатория за клинична имунология, УМБАЛ „Лозенец“ – София
3Лаборатория за клинична имунология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“, Медицински факултет, Медицински университет – София
4Отделение по образна диагностика, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София
5Отделение по образна диагностика, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда – София
THE RELATION OF MRI-DETECTED STRUCTURAL DAMAGE AND SERUM LEVELS OF CARTILAGE OLIGOMERIC MATRIX PROTEIN IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS: A CROSS SECTIONAL STUDY
Tz. Georgiev1, M. Ivanova1, T. Velikova2, E. Kurteva3, M. Penkov4, A. Miloshov5, R. Stoilov1
1Rheumatology Clinic, University Hospital “Sv. Iv. Rilski”, Medical Faculty, Medical University – Sofia
2Laboratory of Clinical Immunology, University Hospital “Lozenets” – Sofia
3Laboratory of Clinical Immunology, University Hospital “Sv. Iv. Rilski”, Medical Faculty, Medical University – Sofia
4Imaging Department, University Hospital “Sv. Iv. Rilski” – Sofia
5Imaging Department, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital – Sofia
Резюме. Хрущялният олигомерен матриксен протеин (COMP) е тъканно-специфичен матриксен гликопротеин, синтезиран от хондроцитите. Серумните нива на COMP отразяват ставната ремоделация и корелират с магнитнорезонансната оценка на колянната става. Целта на проучването е да се установи зависимостта между серумните нива на COMP и отделните структурни увреди, оценени чрез магнитнорезонансна томография, при пациенти с гонартроза (ГоА). Пациентите попълниха въпросниците Health Assessment Quality Disease Activity, Western Ontario & McMaster Universities Osteoarthritis Index, Lequesne индекс. Серумните нива на COMP при пациенти с ГоА (n = 56), отговарящи на критериите на ACR, се определиха чрез имуноензимен метод. Магнитнорезонансната томография бе оценена чрез Whole-Organ Magnetic Resonance Imaging Score. COMP корелираше с магнитнорезонансната оценка на костномозъчния едем (p < 0.001, rs = 0,479), структурните увреди на хиалинния хрущял (p < 0,001, rs = 0,464), остеофитозата (p = 0.019, rs = 0.312) и синовита (p = 0,004, r = 0,383) при пациенти с ГоА. Мултифакторен регресионен анализ определи независими предиктори за серумните нива на COMP. Деструкцията на хиалинния хрущял и костномозъчният едем са в позитивна връзка с нивата на COMP в серума.
Ключови думи: хрущялен олигомерен матриксен протеин, гонартроза
Abstract. Cartilage oligomeric matrix protein (COMP) is an oligomeric tissue-specific glycoprotein synthesized by chondrocytes. It represents structural damage in knee OA observed by imaging modalities such as radiography and MRI. The purpose of this study was to correlate serum COMP levels with MRI-detected structural damage of different joint elements in patients with knee osteoarthritis (KOA). 56 patients with symptomatic KOA, meeting the ACR criteria, were included in the study. All of them filled in validated self-reported questionnaires. Their serum COMP levels were quantified using an enzyme-linked immunosorbent assay. Magnetic resonance tomography was evaluated using the Whole-Organ Magnetic Resonance Imaging Score. Serum levels of COMP correlated with bone marrow edema (p <0.001, rs = 0.479), changes in hyaline cartilage (p < 0.001, rs = 0.464), osteophytosis (p = 0.019, rs = 0.312) and synovitis (p = 0,004, rs = 0,383) in patients with KOA. Stepwise multiple linear regression analysis was carried out to determine independent predictors of serum COMP levels. MRI-detected structural damage of the hyaline cartilage and bone marrow edema showed a positive correlation with the levels of COMP in the serum.
Key words: cartilage oligomeric matrix protein, knee osteoarthritis

ПРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И БОЛЕСТНАТА АКТИВНОСТ НА ПАЦИЕНТИ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ, ЛЕКУВАНИ СЪС СИНТЕТИЧНИ БОЛЕСТОПРОМЕНЯЩИ АНТИРЕВМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ПЕРИОД ОТ ЕДНА ГОДИНА
Вл. Бояджиева1, Н. Стоилов1, Р. Стоилов1, Г. Петрова2
1Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”, Медицински университет – София
2Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София
PROSPECTIVE STUDY OF THE QUALITY OF LIFE AND DISEASE ACTIVITY OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS TREATED WITH CONVENTIONAL SYNTHETIC DISEASE-MODIFYING ANTIRHEUMATIC DRUGS OVER ONE YEAR
Vl. Boyadzhieva1, N. Stoilov1, R. Stoilov1, G. Petrova2
1Clinic of Rheumatology, University Hospital “Sv. Iv. Rilski”, Medical University – Sofia
2Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia
Резюме. Лечението на ревматоидния артрит е симптоматично и патогенетично. Болестопроменящите антиревматични лекарствени продукти (БПАРЛП) повлияват естествения ход на заболяването, като в голяма част от случаите се постига трайно и продължително потискане на възпалителната му активност. Определянето на болестната активност е един от основните компоненти при избора на терапевтичен подход с цел превенция на инвалидизацията на тези болни. Качеството им на живот е друг важен фактор, налагащ необходимостта от промяна в лечебния план.
Ключови думи: ревматоиден артрит, болестна активност, качество на живот, БПАРЛП
Abstract. Treatment of rheumatoid arthritis is symptomatic and pathogenic. The disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) affect the natural course of the disease, and in most cases sustained and sustained suppression of its inflammatory activity. Determination of the disease activity is one of the main components in the choice of a therapeutic approach to prevent the disability of these patients. Their quality of life is another important factor determining the need for a change in the treatment plan.
Key words: rheumatoid arthritis, disease activity, quality of life, csDMARDs

 

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ И ФРАКТУРИ С МНОЖЕСТВЕНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ПРИ УСТАНОВЕН АДЕНОМ НА ПАРАЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА
Вл. Бояджиева1, Н. Стоилов1, Д. Фердинандов2, Р. Стоилов1
1Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”, МУ – София
2Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”, МУ – София
A CASE REPORT OF A PATIENT WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS AND MULTIPLE FRACTURES, DIAGNOSED WITH PARATHYROID ADENOMA
Vl. Boyadjieva1, N. Stoilov1, D. Ferdinandov2, R. Stoilov1
1Clinic of Rheumatology, University Hospital "Sv. Iv. Rilski", MU – Sofia
2Clinic of Neurosurgery, University Hospital "Sv. Iv. Rilski", MU – Sofia
Резюме. Основните клинични характеристики на анкилозиращия спондилит са болка от възпалителен тип в поясния отдел на гръбнака, вследствие на сакроилиит и спондилит. При болните с болест на Бехтерев настъпват загуба на костна плътност и остеопороза. Най-често първичният хиперпаратиреоидизъм се дължи на аденома на паращитовидните жлези. Комбинацията от тези две заболявания увеличава риска от остеопороза и множество паравертебрални или фрактури с друга локализация. Представеният клиничен случай на хиперпаратиреоидизъм, дължащ се на аденом на паращитовидните жлези, демонстрира лечението на пациент с анкилозиращ спондилит с множествени фрактури и изразена мускулно-скелетна болезненост. Успешната паратиреоидектомия е последвана от нормализиране на плазмените нива на ПТХ и калциево-фосфорната обмяна. Това е и единственият ефективен метод за намаляване на риска от костни фрактури и загуба на КМП.
Ключови думи: анкилозиращ спондилит, хиперпаратиреоидизъм, остеопороза, множествени фрактури
Abstract. The main clinical characteristics of ankylosing spondylitis are inflammatory low back pain secondary to sacroiliitis and spondylitis. Patients with the Behterev's disease experience loss of bone density and osteoporosis. Most often, primary hyperparathyroidism is due to an adenoma of the parathyroid glands. The combination of these two diseases increases the risk of osteoporosis and multiple paravertebral fractures or a fracture with other localization. The present clinical case of hyperparathyroidism due to adenoma of the parathyroid glands demonstrates the treatment of a patient with ankylosing spondylitis with multiple fractures and severe musculoskeletal pain syndrome. Successful parathyreoidectomy was followed by normalization of plasma levels of PTH and calcium-phosphorus metabolism. This is also the only effective method to reduce the risk of bone fractures and loss of BMD. Treatment with bisphosphonate and vitamin D3 supplementation reduce the fracture risk.
Key words: ankylosing spondylitis, hyperparathyroidism, osteoporosis, multiple fractures